Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als een verzekerde per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Voor wie is deze verzekering?                                                              U, en afhankelijk van de gekozen gezinssituatie, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook aansprakelijkheid voor (huis)dieren en huispersoneel is verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

Als de ander ook schuld heeft, is er geen dekking. De vergoeding is maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die een verzekerde veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot € 25.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u deze laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken en waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland en waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Beperkt verzekerd. Lees de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Schade door sport en spel

Schade door een verzekerde die sport of speelt is verzekerd tot € 25.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Dit geldt niet voor schade van een medespeler of medesporter.

Jachtrisico meeverzekeren

Het jachtrisico is niet standaard op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering gedekt. U kunt uw verzekering uitbreiden met een dekking voor het jachtrisico. Overleg hierover met uw verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van andere verzekerden.

Schade door auto

Schade veroorzaakt door een auto is niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering. Als u voor een vrijwillig eigen risico kiest, krijgt u korting op de premie. Bij schade wordt het eigen risico ingehouden op de schade-uitkering.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 100. Heeft u kinderen? Dan kunt u ook kiezen voor een eigen risico van € 175 voor schade veroorzaakt door kinderen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.