Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als een verzekerde per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is voor deze schade. U kunt kiezen uit 1,25 miljoen of 2,5 miljoen euro verzekerd bedrag.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Voor wie is deze verzekering? Voor u, en afhankelijk van de gekozen gezinssituatie, ook voor uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook aansprakelijkheid voor (huis)dieren en huispersoneel is verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

Indien er geen sprake is van wettelijke aansprakelijk geldt er een maximaal verzekerd bedrag van € 25.000,-.  

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die een verzekerde veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. 

Extra informatie

Indien er geen sprake is van wettelijke aansprakelijk geldt er een maximaal verzekerd bedrag van € 25.000,-.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade door sport en spel

Schade door een verzekerde die sport of speelt is verzekerd.Dit geldt niet voor schade van een medespeler of medesporter. 

Extra informatie

Indien er geen sprake is van wettelijke aansprakelijk geldt er een maximaal verzekerd bedrag van € 25.000,-.

Keuze: Jachtrisico

Het jachtrisico is niet standaard op deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering gedekt. U kunt uw verzekering uitbreiden met een dekking voor het jachtrisico. Overleg hierover met uw verzekeringsadviseur.

Elektrische fiets

Schade veroorzaakt met een fiets met elektrische trapondersteuning is verzekerd. Dit geldt niet voor fietsen waarvoor een wettelijke verzekeringsplicht bestaat.

Uitkering schade aan spullen

Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Is er schade ontstaan aan spullen dan wordt de schade uitgekeerd op basis van de dagwaarde. De dagwaarde is de nieuwwaarde van een zaak direct voor de schade verminderd met de afschrijving op basis van de ouderdom. De afschrijvingslijst staat op: abnamro.nl/afschrijvingslijst.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten is nooit verzekerd.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

U bent niet verzekerd voor schade aan spullen die u huurt of leent. Daarop gelden wel enkele uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld voor medische apparatuur, een gehuurde (vakantie)woning en inboedel van een ander. Daarbij gelden wel maximale verzekerde bedragen.

Extra informatie

Wel verzekerd is: tot € 75.000,- door brand, ontploffing of uitstromend water aan een huurwoning of vakantieverblijf die een verzekerde huurt; - tot € 25.000,- aan inboedel van een ander die een verzekerde onder zich heeft; - tot € 12.500,- aan een motorrijtuig of vaartuig van een ander tijdens joyriden van uw minderjarige kind; - tot € 10.000,- aan medische apparatuur, die een verzekerde geleend of gehuurd heeft.

Schade door auto

Schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig is niet verzekerd. Hiervoor moet u een aparte verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld een WA-autoverzekering.

Extra informatie

Met motorrijtuig bedoelen wij alle motorrijtuigen zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. U bent wel verzekerd voor schade die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk.

Extra informatie

U mag alleen een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering. Als u voor een vrijwillig eigen risico kiest, krijgt u korting op de premie. Bij schade wordt het eigen risico ingehouden op de schade-uitkering.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 100. Heeft u kinderen? Dan kunt u ook kiezen voor een eigen risico van € 175 voor schade veroorzaakt door kinderen.

Drones en modelvliegtuigen

Bij aansprakelijkheid veroorzaakt door een drone, modelvliegtuig tot 25 kg bent u alleen verzekerd als u zich op het moment van schade aantoonbaar heeft gehouden aan alle relevante regelgeving voor gebruik en bezit.

Juridische kosten, expert en zekerheidsstelling

Wij vergoeden de wettelijke rente over de schade en redelijke kosten van een expert en juridische kosten als dat noodzakelijk is.  Een eventuele zekerheidsstelling is gemaximeerd op maximaal € 100.000,- en alleen als u ons machtigt en helpt om dit bedrag terug te krijgen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijd dekking. Wel moet u in Nederland wonen.

Extra informatie

Dit betekent dat uw vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is en dat u ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen van uw woonplaats. Verhuist u naar het buitenland? dan moet u dat direct doorgeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

U kunt uw verzekering niet met terugwerkende kracht beëindigen.