Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt letsel- of zaakschade van een inzittende van uw auto door een verkeersongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt letsel- of zaakschade van inzittenden. Ook als deze in- of uitstappen of onderweg de auto repareren. En ook als u zelf schuldig bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. De uitkering bestaat uit de werkelijke schade, maar maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Het genoemde maximum van € 1.000.000 per gebeurtenis geldt voor alle inzittenden tezamen.

Materiële schade

Deze verzekering dekt schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan vergoeden wij de werkelijke schade hierdoor aan de erfgenamen tot maximaal € 1.000.000.

Extra informatie

Het genoemde maximum van € 1.000.000 geldt voor alle inzittenden tezamen.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke schade tot maximaal € 1.000.000. Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Het genoemde maximum van € 1.000.000 geldt voor alle inzittenden tezamen.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn tot maximaal € 500 verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvan. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen.                                                                   

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onbevoegde bestuurder / kenteken niet op naam

Schade is niet verzekerd als deze ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen of terwijl het kenteken van de auto niet op naam staat van de verzekeringnemer of zijn huisgenoot.

Soort gebruik

Schade die ontstaat bij verhuur, taxi- of goederenvervoer, het meedoen aan snelheid- en behendigheidsritten of terreinrijden is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Dit maximum geldt voor alle inzittenden tezamen.

Gebruik veiligheidsriem en normale zitplaats

De bestuurder of passagier is niet verzekerd wanneer deze geen veiligheidsgordel draagt en dit wel verplicht is. Ook is schade aan personen die niet op een normale zitplaats zitten niet verzekerd. 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u een internationaal verzekeringsbewijs (de Groene Kaart).  Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

U kunt uw verzekering niet met terugwerkende kracht beëindigen.