Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt juridische hulp van ARAG bij een conflict met betrekking tot uw auto of als dit dreigt te ontstaan. Ook vergoedt ARAG kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

Voor wie is deze verzekering?                                                              De verzekering geldt voor de eigenaar van de auto, maar ook voor de passagier(s) van uw auto en de bestuurder van uw auto die hierin van de verzekeringnemer mag rijden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden wel bepaalde regels.

Extra informatie

Meer informatie hierover vindt u bij het kopje 'Zijn er dekkingsbeperkingen?' en in de polisvoorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u met uw auto hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw auto.

Letselschade

Juridische hulp bij letselschade die u als bestuurder, passagier of eigenaar van uw auto op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten met een bij de BOVAG of FOCWA aangesloten garagebedrijf of een erkende autodealer over de aankoop, verkoop of reparatie van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Conflicten zijn nooit verzekerd als deze al bestaan bij het afsluiten van de verzekering. Ook bent u niet verzekerd als u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een conflict zou kunnen ontstaan.

Fraude, opzet en molest.

U krijgt geen juridische hulp als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Ook krijgt U geen juridische hulp als u wordt verweten dat u opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, als u bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk schade hebt toegebracht. Er is nooit dekking als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest wordt verstaan: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand. Kijk in de voorwaarden bij definities voor meer informatie over molest.

Andere juridische specialist

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Te laat melden

Er is geen dekking voor juridische hulp als u het conflict te laat meldt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Alleen dekking bij verzekerde auto

Deze autorechtsbijstandverzekering geeft alleen dekking bij conflicten rond de verzekerde auto. Wilt u ook juridische bijstand bij conflicten rond andere vormen van vervoer? Kiest u dan voor een rechtbijstandverzekering die niet aan uw auto gekoppeld is. Met de module 'Verkeer' heeft u dan ook dekking als u schade wilt verhalen die u oploopt bij alle andere vormen van vervoer.

Drempelbedrag en maximum externe kosten

U krijgt geen juridische hulp als het financieel belang minder is dan € 150 (niet bij letsel of aantasting gezondheid). Er is geen kostenmaximum voor de juridische specialisten van ARAG. Voor kosten van externe (juridische) dienstverleners gelden wel maximale verzekerde bedragen. Deze dienstverleners mogen alleen na overleg met ARAG ingeschakeld worden.

Extra informatie

Maximaal verzekerde bedragen: € 50.000 voor externe dienstverleners € 6.000 voor een procedure waarbij een advocaat niet wettelijk verplicht is (altijd na overleg met ARAG. En € 10.000 bij een conflict buiten de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. 

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf na overleg met ARAG in sommige situaties een rechtshulpverlener kiezen, die ARAG dan voor u inschakelt. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden. Leest u daarvoor de polisvoorwaarden en de tekst op de polis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd van juridische hulp bij conflicten in verband met uw auto in alle landen die op de groene kaart staan en niet doorgestreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. ARAG kan een schade dan afwijzen. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24.

Extra informatie

U kunt uw verzekering niet met terugwerkende kracht beëindigen.