Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade door uw auto aan anderen of andermans auto of spullen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast wordt schade aan uw eigen auto door specifieke oorzaken vergoed. Deze oorzaken staan genoemd op deze kaart.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u, uw auto en eventueel uw aanhanger na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Diefstal en total loss van de auto door een verzekerde oorzaak is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde en het merk en type van uw auto stellen wij eisen aan de beveiliging van uw auto.

Reparatie

Bij alle schade die gedekt is, heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Er geldt een standaard eigen risico van € 150. Laat u uw schade herstellen bij een van de schadeherstelbedrijven uit ons netwerk? Dan heeft u geen eigen risico, behalve bij ruitvervanging.

Extra informatie

Bij ruitvervanging is het eigen risico € 75. Dit geldt alleen bij vervanging door een van de schadeherstelbedrijven uit ons netwerk. Anders is het eigen risico € 150

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Kosten van ruitreparatie en ruitvervanging zijn verzekerd. Bij reparatie via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk heeft u geen eigen risico bij ruitreparatie. Bij ruitvervanging is in dat geval het eigen risico € 75.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde van uw auto gelden eisen aan de beveiliging van uw auto.

Ook verzekerd

Ook schade door uw auto aan een ander motorrijtuig van uzelf is verzekerd. En schade aan de bekleding van uw auto door het vervoer van een gewonde.

Keuze: Schadeverzekering inzittenden

U kiest zelf of u de Schadeverzekering Inzittenden meeverzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan bestuurder en andere inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

Het genoemde maximum van € 1.000.000 geldt voor alle inzittenden tezamen.

Keuze: Pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekerd. Met pechhulp Nederland helpen we u snel weer op weg. Ook vanuit uw woonplaats. Bent u onderweg en is reparatie niet direct mogelijk? Dan regelen we vervangend vervoer. De pechhulp is 24/7 bereikbaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvan. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd is schade aan uw eigen auto door uw eigen schuld. Wilt u dit wel? Kies dan de allriskdekking.

Pechhulp

Pechhulp is niet standaard verzekerd. U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder strafbare activiteiten verstaan we bijvoorbeeld ook rijden zonder rijbewijs of misbruik van alcohol of drugs. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Kenteken niet op uw naam

U bent niet verzekerd voor schade of aansprakelijkheid terwijl het kenteken van de auto niet op naam staat van de verzekeringnemer of zijn huisgenoot

Extra informatie

Als wij schade aan anderen moeten uitkeren terwijl het kenteken niet op uw naam staat, kan deze schade op u verhaald worden.

Zakelijk gebruik van uw auto

U bent niet verzekerd voor schade of aansprakelijkheid als de auto zakelijk wordt gebruikt voor bijvoorbeeld rijles, als taxi, als de auto wordt verhuurd, als er sprake is van leasing of voor het betaald zakelijk vervoer van een persoon of zaak.

Extra informatie

Als wij schade aan anderen moeten uitkeren terwijl u de auto zakelijk gebruikt, kan deze schade op u verhaald worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden van toepassing zijn.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. Op uw polis staat hoe hoog dit eigen risico is.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen volledig als uw auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor uw auto een speciaal beveiligingssysteem eisen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko en Turkije. Bij uw polis krijgt u een internationaal verzekeringsbewijs (de Groene Kaart). Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

U kunt uw verzekering niet met terugwerkende kracht beëindigen.