Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met uw auto of gekoppelde aanhanger. U kunt zich verzekeren voor Pechhulp Nederland of Pechhulp Buitenland.

Wat is verzekerd?

We bieden hulpverlening bij pech met uw auto of gekoppelde aanhanger. Ook vergoeden wij slepen en vervangend vervoer naar de garage en noodreparaties tot maximaal € 500.

Pech in het buitenland

Staat op uw polis dat u een Pechhulpverzekering Buitenland hebt? Dan vergoeden wij ook het toesturen van onderdelen. En vergoeden wij het vervoer uit het buitenland van uw auto als de reparatie langer dan 4 werkdagen duurt.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvan. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder strafbare activiteiten verstaan we bijvoorbeeld ook rijden zonder rijbewijs, zonder geldige APK of misbruik van alcohol of drugs. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zakelijk gebruik van uw auto

U bent niet verzekerd voor schade of aansprakelijkheid als de auto zakelijk wordt gebruikt voor bijvoorbeeld rijles, als taxi, als de auto wordt verhuurd, als er sprake is van leasing of voor het betaald zakelijk vervoer van een persoon of zaak.

Extra informatie

Als wij schade aan anderen moeten uitkeren terwijl u de auto zakelijk gebruikt, kan deze schade op u verhaald worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden van toepassing zijn.

Vervangend vervoer Nederland

Kiest u voor Pechhulp Nederland? Dan dekt uw verzekering in Nederland: Een vervangende auto voor maximaal 5 werkdagen als reparatie van uw auto ter plaatse niet mogelijk is. De kosten van de brandstof vergoeden wij niet. 

Vervangend vervoer buitenland

Kiest u voor de Pechhulp Buitenland? Dan biedt uw verzekering in het buitenland een vervangende auto voor maximaal 15 werkdagen als reparatie van uw auto langer dan 24 uur duurt. De kosten van de brandstof vergoeden wij niet;

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of pechhulp Buitenland. Kiest u voor pechhulp Buitenland, dan bent geldt de verzekering in alle landen die op de groene kaart staan en niet doorgestreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen. Of wij kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24 

Extra informatie

U kunt uw verzekering niet met terugwerkende kracht beëindigen.