Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 90 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

Kiest u voor een dekking voor geneeskundige kosten? Dan worden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland vergoed aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen in het buitenland en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Verzekerd voor maximaal € 2.500 per reis. Bij sommige bagage geldt een lager verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld bij geld. Dit is verzekerd tot maximaal € 250 per reis. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind u hier.

Extra informatie

Let op: er geldt altijd een eigen risico per gebeurtenis van € 50,- bij schade aan of verlies van uw bagage. U kunt kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico.                                                                                                                              

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Gaat u op wintersport? Dan geldt de dekking van de verzekering ook tijdens het beoefenen van een wintersport door een verzekerde. Hebt u geneeskundige kosten meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op uw zorgverzekering.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals een personenauto, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis. Diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Pech is een motorische, mechanische of elektronische storing.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een bedrag uit dat afhankelijk is van de mate invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de verzekeringskaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Keuze: zakenreis

Kiest u voor de aanvullende dekking voor zakenreis? Dan geldt de dekking van de verzekering ook tijdens een zakenreis van de verzekerde.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvan. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen.

Reisadvies van de overheid

Wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd om niet naar uw bestemming te reizen? Dan zijn schade, een uitkering door een ongeval, kosten of pech niet verzekerd.

Extra informatie

Dit geldt niet als u aantoont dat u al in dit gebied was. U moet dan wel zo snel mogelijk dit gebied verlaten

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onzorgvuldigheid

U bent alleen verzekerd als u voorzichtig met uw spullen omgaat. In een auto moet bijvoorbeeld bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplak) zijn opgeborgen.

Extra informatie

Kostbare spullen, zoals een camera, laptop en telefoon, moeten tijdens een korte rust- of eetpauze worden meegenomen uit uw auto.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden van toepassing zijn.

Eigen risico

Het eigen risico is € 50 per gebeurtenis bij schade aan of verlies van bagage en geld. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico.

Op reis in Nederland

In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één geboekte overnachting. 

Extra informatie

Een verblijf op een seizoens- of jaarplaats beschouwen wij niet als een reis. U bent tijdens dat verblijf niet verzekerd.

Direct Alarmcentrale bellen

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal een geboekte overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En doe zoveel mogelijk om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering een jaar na de ingangsdatum op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24.

Extra informatie

Dit mag niet met terugwerkende kracht.