Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, storm en uitstromend water. Bij deze de allrisk dekking wordt ook schade door vallen en stoten vergoed.

Extra informatie

Naast de schade vergoeden wij ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bij bereddering en noodvoorzieningen bij een acute schade.

Bij een gedekte schade vergoeden wij ook opruimings- en saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Spullen in uw huis, zoals onder andere meubels, apparatuur en kleding. Hierbij horen ook horen medische hulpmiddelen (ook gehuurd of in bruikleen), tuinmeubelen en zakelijke inboedel die u zelf gebruikt voor uw administratie.                                                Ook is uw huurders- of eigenarenbelang verzekerd.

Extra informatie

Onder inboedel verstaan wij onder andere niet: een motorrijtuig, caravan, aanhanger, vaartuig, luchtvaartuig of onderdeel dat hierbij hoort. Ook een losse edelsteen, een losse postzegel, een losse munt, onbewerkt edelmetaal, software of cryptogeld valt niet onder inboedel en zijn niet gedekt.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Er geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 150.000 per gebeurtenis.

Voor bepaalde spullen in uw huis, zoals sieraden, kunst en verzamelingen, gelden maximale vergoedingen bij diefstal. En als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard.                                                                                                          Raadpleeg altijd de voorwaarden en afschrijvingslijst voor de details.                                      

De afschrijvingslijst staat hier.

Extra informatie

De meeste spullen zijn minimaal drie jaar tegen nieuwwaarde verzekerd. Bij o.a. sieraden, horloges, beroepsgereedschap vergoeden we op basis van dagwaarde. Dat geldt ook als uw spullen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde.

Bij schade aan vloeren, wanden of plafonds worden alleen de werkelijk beschadigde delen in die ruimte vergoed. Kleurverschillen zien wij niet als schade. 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Wij vergoeden dan de expert die u zelf inschakelt tot het bedrag dat onze expert rekent. Daarboven beoordelen wij of dit redelijk is. Onredelijke kosten vergoeden wij niet.

Sieraden

Sieraden en horloges zijn bij diefstal uit uw huis gedekt tot € 7.500 per gebeurtenis. Bij andere schade-oorzaken geldt dit maximum niet. Wel geldt altijd het maximale verzekerde bedrag € 150.000 voor al uw spullen tezamen per gebeurtenis.

Extra informatie

Wilt u uw sieraden tegen verlies en buiten uw huis verzekeren? Dat kan met de extra dekking Buitenshuis. Met deze allrisk buitenshuisdekking zijn bijvoorbeeld uw sieraden en horloges in Nederland allrisk verzekerd tegen verlies en diefstal. Tot € 7.500 per gebeurtenis.

Kijk voor meer informatie bij het onderwerp: Keuze:  Spullen buiten huis.

(Audio-) apparatuur

Beeld-, geluids-, zend- of ontvangstapparatuur  is in uw huis  volledig verzekerd. Wel geldt altijd het maximale verzekerde bedrag van € 150.000 voor al uw spullen tezamen per gebeurtenis.

Keuze: spullen buiten huis

Als u kiest voor de buitenshuisdekking dan zijn onder andere uw sieraden, muziekinstrumenten en bepaalde sportuitrusting ook buiten uw huis verzekerd tot € 7.500 per gebeurtenis.  

Vallen en stoten

Schade aan uw spullen door onder andere het per ongeluk laten vallen en stoten is verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een vaas die per ongeluk uit uw handen valt.

Let op: Schade door vallen en stoten van uw mobiele elektronica, zoals uw smartphone, tablet of laptop, is niet standaard op de inboedelverzekering gedekt.

Extra informatie

Met de dekking Mobiele apparaten verzekert u uw mobiele apparaten tegen onder andere vallen en stoten. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp ‘mobiele apparaten dekking

Kostbare inboedel

Computerapparatuur, laptop, beeldapparatuur, smartphone/watch en e-reader/tablets zijn tot € 7.500 in de woning verzekerd. Dit bedrag geldt voor deze spullen tezamen.

Er gelden maximaal verzekerde bedragen per gebeurtenis bij diefstalschadel in de woning voor bepaalde kostbare spullen. Zie hiervoor bij 'dekkingsbeperkingen'.

Keuze: Mobiele apparaten dekking

U heeft bij de allrisk inboedelverzekering alleen een basisdekking in de woning voor mobiele apparaten. Onder andere vallen en stoten is niet standaard verzekerd.

Met de extra Mobiele apparaten dekking zijn uw mobiele telefoon, tablet, laptop en smartwatch wel allrisk verzekerd tegen onder andere vallen, stoten of diefstal in Nederland. Zowel binnen als buiten uw huis. Tot € 7.500 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door aardbeving, overstroming, grondverzakking, dieren, constructiefouten, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, slecht onderhoud of onvoldoende zorgmaatregelen. 
  • Bij verhuur of zakelijk gebruik van uw woning of inboedel.
  • Als schade geleidelijk ontstaat. En bij schade door lekkende kitvoegen, neerslag door openstaande ramen/deuren of een leiding buiten de woning.

Extra informatie

De gebeurtenis die de schade veroorzaakt moet plotseling en onvoorzien zijn. Ook moet de gebeurtenis plaatsvinden binnen de looptijd van de verzekering. Anders is de schade niet verzekerd.

Contant geld buiten de woning

Voor geld of geldswaardig papier is er buiten de woning geen dekking.                                                                                                  Let op: In de woning is de dekking beperkt tot € 1.250,-;

Glas

Glasbreuk van uw ruiten is niet verzekerd. Wilt u dat wel, bijvoorbeeld omdat u een huurhuis of een koopappartement hebt en u zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kunt u bij deze inboedelverzekering met allriskdekking ook een allrisk glasdekking afsluiten.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnelandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 220,- bij schade door neerslag en uitstromend water en bij stormschade bij een huurders- of eigenarenbelang.

Verder geldt alleen een eigen risico van € 100 bij een allriskschade, zoals vallen of stoten.

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig extra eigen risico.

Extra informatie

Er kunnen meerdere verplichte eigen risico's gelden, maar er wordt bij een schadegebeurtenis nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend.

Maximaal verzekerde bedragen voor spullen in uw huis

De maximaal verzekerde waarde van uw inboedel bedraagt € 150.000 per gebeurtenis.

Bij diefstal uit uw huis gelden maximale verzekerde bedragen: € 7.500 voor sieraden en horloges, € 35.000 voor kunst, antiek en verzamelingen met een zeldzaamheidswaarde en € 7.500 voor mobiele apparaten.

Extra informatie

Er gelden geen maximale bedragen bij diefstalschade in de woning voor: Muziekinstrumenten en sportuitrusting

Wel geldt altijd het maximale verzekerde bedrag van € 150.000 voor al uw spullen tezamen.

Spullen buiten uw woning in een afgesloten gebouw of in een auto?

Zijn uw spullen buiten de woning in een ander afgesloten gebouw op hetzelfde of een ander adres? Dan geldt hiervoor de basisdekking. Bij diefstal geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 5.000.                                                                                              Zijn uw spullen in een afgesloten motorrij- of vaartuig? Dan geldt de basisdekking en een maximaal verzekerd bedrag € 550.

Verbouwingswerkzaamheden en langer onbewoond

Bij aanbouw en verbouw is uw inboedel verzekerd. Tijdens de werkzaamheden geldt  echter wel de basisdekking.                                                                                                                                            Is uw woning langer dan 2 maanden onbewoond? Dan bent u beperkt verzekerd. Bijvoorbeeld niet meer voor schade door diefstal en vandalisme.

Extra informatie

U moet beide situaties binnen 14 dagen aan ons doorgeven, omdat u anders mogelijk bij schade geen of een lager uitkering krijgt. Andere situaties die u direct moet melden staan in de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland. In een aantal gevallen zijn uw spullen ook buiten de woning verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg deze verzekeringskaart en de voorwaarden voor meer details.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

U kunt niet beëindigen met terugwerkende kracht.