Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door een plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en uitstromend water.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels. Voor een aantal spullen gelden maximum bedragen.

Extra informatie

Uw kostbaarheden (zoals onder andere lijfsieraden, audiovisuele apparatuur en mobiele telefoons) zijn standaard meeverzekerd tot € 7.000 per groep. Het totaal verzekerd bedrag van deze vijf groepen is € 35.000. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.

Verzekerd bedrag

U heeft voor uw inboedel garantie tegen onderverzekering. Uw kostbaarheden, apparatuur, instrumenten en uitrustingen in uw huis vergoeden wij tot maximaal het bedrag dat op de polis staat.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Lijfsieraden zijn in uw huis standaard tot maximaal € 7.000 verzekerd. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is in uw huis standaard tot maximaal € 7.000 verzekerd. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten uw huis is beperkt verzekerd. Als u kiest voor een buitenshuisdekking zijn sommige kostbaarheden ook buiten uw huis wereldwijd verzekerd. Zoals sieraden, een sportuitrusting en uw mobiele telefoon.

Keuze: buitenshuisdekking en inboedelverzekering All Risk

Met de buitenshuisdekking kunt u sommige kostbaarheden ook buitenshuis verzekeren. U bent daardoor wereldwijd verzekerd tegen schade en diefstal. Met de inboedelverzekering All Risk is uw inboedel in de woning ook verzekerd tegen schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd onder de inboedelverzekering Extra Uitgebreid. Als u kiest voor de inboedelverzekering met een allriskdekking is deze schade wel verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Voor schade door neerslag of uitstromend water geldt een verplicht eigen risico van € 225. In de grote steden geldt een eigen risico bij diefstal van € 225. Dit risico vervalt bij inbraakpreventie. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Extra informatie

Er kunnen meerdere verplichte eigen risico's gelden, maar er wordt bij een schadegebeurtenis nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland. In een aantal gevallen is schade aan uw inboedel ook buiten uw woning gedekt. Wilt u precies weten wat wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijkom schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.