Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale. 

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten). We vergoeden ook het eigen risico op uw zorgverzekering als gevolg van van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland.

Bagage

Verzekerd voor maximaal € 3.200 per verzekerde per reis. Bij sommige bagage geldt een lager verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld bij geld of geldswaardig papier. Dit is verzekerd tot maximaal € 250 per reis. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Let op: er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis bij schade aan of verlies van uw bagage.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport of duiken? En staat op de polis dat u dekking voor wintersport of onderwatersport hebt? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk in het buitenland, aanvullend op uw zorgverzekering.

Extra informatie

Ook schade aan uw winter- of onderwaterportuitrusting na diefstal of beschadiging van deze uitrusting is verzekerd.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals personenauto, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis. Vervangend vervoer na diefstal van uw vervoermiddel is ook verzekerd.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Kortlopende annuleringsverzekering.’

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvan. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen.

Reisadvies van de overheid

Wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd om niet naar uw bestemming te reizen? Dan zijn schade, een uitkering door een ongeval, kosten of pech niet verzekerd.

Extra informatie

Dit geldt niet als een verzekerde aantoont dat hij dit niet kon weten of al in het gebied was. De verzekerde moet dan wel zo snel mogelijk dit gebied verlaten.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onzorgvuldigheid

U bent alleen verzekerd als u voorzichtig met uw spullen omgaat. In een auto moet bijvoorbeeld bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplak) zijn opgeborgen. 

Extra informatie

Kostbare spullen, zoals een camera, laptop en telefoon, moeten tijdens een korte rust- of eetpauze worden meegenomen uit uw auto.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden van toepassing zijn.

Eigen risico

Het eigen risico is € 50 per gebeurtenis bij schade aan of verlies van bagage en geld.

Direct Alarmcentrale bellen

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van uw reisbestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. Doe zoveel mogelijk om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie.