Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een ongeval met uw auto. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een ongeval met uw auto. Ook als deze in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. En ook als u zelf schuldig bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan vergoeden wij € 7.500 per inzittende aan de erfgenamen.

Invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan keren we maximaal € 20.000 uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvan. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand

Onbevoegde bestuurder / kenteken niet op naam

Schade is niet verzekerd als deze ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen of terwijl het kenteken van de auto niet op naam staat van de verzekeringnemer of zijn huisgenoot.

Soort gebruik

Schade die ontstaat bij verhuur, taxi- of goederenvervoer, het meedoen aan snelheid- en behendigheidsritten of terreinrijden is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden van toepassing zijn.

Uitkering is niet gebaseerd op de werkelijke schade

De hoogte van het bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade. Wilt u dit wel? Kies dan voor de Schadeverzekering inzittenden.

Geen gebruik van normale zitplaats

De bestuurder of passagier is niet verzekerd wanneer deze niet op een normale zitplaats zit.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijgt u een internationaal verzekeringsbewijs (de Groene Kaart). Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. En we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

U kunt uw verzekering niet met terugwerkende kracht beëindigen.