Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door een plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en uitstromend water.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels. Voor een aantal spullen gelden maximum bedragen.

Extra informatie

Je lijfsieraden, audio-, computer- en videoapparatuur zijn verzekerd bij diefstal voor maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is verzekerd tot maximaal het bedrag dat op je polis staat.

In de afschrijvingslijst zie je per bezit wat de gemiddelde levensduur in jaren is en welk afschrijvingspercentage wij per jaar gebruiken.

Een overzicht vind je hier.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Je lijfsieraden, audio-, computer- en videoapparatuur zijn verzekerd bij diefstal voor maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur

Je lijfsieraden, audio-, computer- en videoapparatuur zijn verzekerd bij diefstal voor maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

Spullen buiten huis

In een aantal situaties dekt deze verzekering schade aan inboedel buiten de woning. Lees je polisvoorwaarden om welke situaties dit gaat en wat de maximaal verzekerde bedragen zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Of bij inbraak zonder zichtbare beschadiging.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van EUR 250,- na diefstal in de grote steden per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je spullen in Nederland. In een aantal gevallen is schade aan uw inboedel ook buiten je woning gedekt. Wil je precies weten wat wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag je verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.