Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door een plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en uitstromend water.

Extra informatie

Naast de schade vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bij bereddering en noodvoorzieningen bij een acute schade. Bij een gedekte schade vergoeden wij ook opruimings- en saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels. Voor een aantal spullen gelden maximum bedragen.

Extra informatie

Je lijfsieraden, audio-, computer- en videoapparatuur zijn verzekerd bij diefstal voor maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is verzekerd tot maximaal het bedrag dat op je polis staat.

In de afschrijvingslijst zie je per bezit wat de gemiddelde levensduur in jaren is en welk afschrijvingspercentage wij per jaar gebruiken.

Een overzicht vind je hier.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Je lijfsieraden, audio-, computer- en videoapparatuur zijn verzekerd bij diefstal voor maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur

Je lijfsieraden, audio-, computer- en videoapparatuur zijn verzekerd bij diefstal voor maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

Spullen buiten huis

In een aantal situaties dekt deze verzekering schade aan inboedel buiten de woning. Lees je polisvoorwaarden om welke situaties dit gaat en wat de maximaal verzekerde bedragen zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door aardbeving, overstroming, dieren, slecht onderhoud of bij verhuur of zakelijk gebruik van je woning of inboedel. Er is ook geen dekking bij schade door lekkende kitvoegen, neerslag door openstaande ramen/deuren of een leiding buiten de woning.

Vallen en stoten

Schade aan je spullen door vallen en stoten is niet verzekerd. Let op: Dus ook schade door vallen en stoten van je mobiele elektronica, zoals je smartphone, tablet of laptop, is niet standaard op de inboedelverzekering gedekt.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Contant geld buiten de woning

Voor geld of geldswaardig papier is er buiten de woning geen dekking. Let op: In de woning is de dekking beperkt tot € 500,-;

Glas

Glasbreuk van je ruiten is niet verzekerd. 

Fraude, opzet en molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen jouw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden voor jou van toepassing zijn.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van EUR 250,- na diefstal in de grote steden per gebeurtenis.

Doorgeven veranderingen

Je moet de volgende veranderingen aan ons doorgeven: Je hebt geen recht meer op studiefinanciering, je bent geen alleenstaande meer, in je huishouden komt een kind wonen en/of je verhuist naar het buitenland. Geef je de verandering niet binnen 14 dagen door? Dan kunt je bij een schade geen of een lagere uitkering krijgen.

Spullen buiten je woning in een afgesloten gebouw?

Zijn je spullen buiten de woning in een ander afgesloten gebouw op hetzelfde of een ander adres? Dan dekt je verzekering tot maximaal € 2.000,- per gebeurtenis voor schade door brand, rook, roet, bliksem, ontploffing en diefstal na inbraak.

Inbraak

Schade door diefstal is alleen verzekerd als er zichtbare beschadiging is aan het door jou gehuurde woongedeelte.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je spullen in Nederland. In een aantal gevallen is schade aan je inboedel ook buiten je woning gedekt. Wil je precies weten wat wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Hou je je niet aan de verplichtingen en schaadt je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag je verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

Je kan niet met terugwerkende kracht beëindigen.