Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een gedekt ongeval.

Uitgebreide dekking

Raakt een verzekerde blijvend invalide door een ongeval en moet hij of zij hierdoor een andere studierichting kiezen? Dan dekt je verzekering ook de noodzakelijke kosten van omscholing tot maximaal het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Het maximaal verzekerde bedrag staat op de polis.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering niet uitkeert. Bijvoorbeeld als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag je verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.