Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen de wettelijke verplichting om zaak- of persoonschade van een ander te vergoeden. U dekt hiermee de aanspraak tot financiële vergoeding van schade door aansprakelijkheid.

Wat is verzekerd?

Schade aan zaken en personen.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming; -  een vennoot, firmant, bestuurder of commissaris van verzekeringnemer; -  een ondergeschikte, huisgenoot of familielid van verzekeringnemer of medeverzekerde; -  een instelling of orgaan dat bij de verzekeringnemer of medeverzekerde hoort. Let op: Bestuurders en leden hiervan zijn ook verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde in het verkeer zijn gebracht. Let op: Dit geldt ook voor schade aan zaken na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd.

Extra informatie

Bij sommige bedrijfsactiviteiten is deze rubriek uitgesloten van dekking. U kunt er ook zelf voor kiezen om deze rubriek niet mee te verzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor zaak- en persoonschade ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor verzekeringnemer. Of schade ontstaan door ongevallen ontstaan in verband met het uitvoeren van werkzaamheden voor verzekeringnemer.

Extra informatie

Standaard is deze rubriek meeverzekerd. U kunt er voor kiezen om deze rubriek niet mee te verzekeren. Bijvoorbeeld omdat u geen personeel in dienst heeft.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Inloop

Aansprakelijkheid is alleen gedekt als de gebeurtenis die leidt tot de aanspraak na ingangsdatum van de verzekering plaatsvindt. Een aanspraak valt onder de dekking die geldt op het moment dat de gebeurtenis die leidt tot de aanspraak plaatsvond of begon.

Extra informatie

Wel of geen dekking voor inloop is gebaseerd op basis van uw bedrijfsactiviteit.

Milieuaansprakelijkheid

Milieuschade is gedekt::
- voor persoonschade door een plotselinge en onvoorziene milieuaantasting;
- voor een plotselinge en onvoorziene milieuaantasting door een zaak die onder verantwoordelijkheid van verzekerde is geleverd;
- voor schade aan een zaak door een plotselinge en onvoorziene luchtverontreiniging.
 

Extra informatie

Deze rubriek is standaard meeverzekerd. U kunt er voor kiezen om deze rubriek niet mee te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door verzekerde is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Schade door een milieuaantasting. Dit is aantasting van het milieu door een stof die verontreiniging, besmetting of bederf veroorzaakt of een prikkelende werking heeft. Het gaat om een stof op de bodem, in de lucht of in het water. Bij water is het alleen milieuaantasting als de oppervlakte of een watergang is aangetast door de stof.

Asbest

Aansprakelijkheid in verband met asbest is niet gedekt.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van een bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet gedekt.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.
Let op: U kunt uitloop apart meeverzekeren bij beeïndiging van de verzekering.

Buitenlandse vestigingen

Buitenlandse vestigingen zijn standaard niet meeverzekerd onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen kunnen er verschillende eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor schade door wet- of regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.