Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade door anderen of door omstandigheden waar u geen invloed op hebt, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, diefstal of kortsluiting.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de nieuwwaarde of dagwaarde.

Extra kosten

Vergoeding voor kosten die je moet maken om te voorkomen dat uw werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur. Bijvoorbeeld salariskosten, verblijfskosten of transportkosten.

Extra informatie

Vergoeding van extra kosten en reconstructiekosten samen geldt tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor elektronica, met een maximum van € 25.000,- per gebeurtenis.

Reconstructiekosten

U kunt ervoor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren, zoals het terug zetten van een back-up.

Extra informatie

Vergoeding van extra kosten en reconstructiekosten samen geldt tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor elektronica, met een maximum van € 25.000,- per gebeurtenis.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Mobiele apparatuur (laptop, beamer) kunt u meeverzekeren ook bij transport of gebruik elders.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren bijvoorbeeld niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. De dekking voor mobiele elektronica geldt, indien verzekerd, in Nederland, Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.