Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van je gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

Wij vergoeden over ten hoogste 52 weken de opbrengsten van het verhuren van uw gebouw, als u uw gebouw vanwege de schade niet meer kan verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade. Dit doen wij tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen, tenzij u deze voor uw rekening zelf heeft laten aanbrengen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Storm € 1,- per € 500 van het verzekerd bedrag, met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250 per gebouw, per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet uit.

Leegstand

Als uw pand leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.