Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade aan het lichtdoorlatende glas van uw bedrijfsgebouw en of bedrijfsruimte.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de kosten van vervanging na glasbreuk door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis. Ook wanneer dit het gevolg is van eigen gebrek.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de vervangingskosten na glasbreuk door een gedekte oorzaak.

Extra kosten na schade

De kosten voor het aanbrengen van een noodvoorziening na breuk zijn meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming. Ook schade door opzet en molest is niet verzekerd.

Schade door brand

Schade onstaan door brand en of ontploffing.

(Ver)bouw, aanbouw, leegstand en bewerking

Niet verzekerd is schade door bouw/reparatie, verbouw of aanbouw. Ook schade door leegstand of kraak langer dan 14 dagen is niet verzekerd. Glasbreuk in niet gemonteerde voorzetramen  is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Eveneens niet verzekerd is schade ontstaan door het (ver)plaatsen, bewerken, veranderen, versieren en beschilderen van het glas. 

Niet verzekerd is schade aan glas in balkon- en of terreinafscheidingen, windschermen, portieken, trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

eigen gebrek glas in lood of draadglas

Het eigen gebrek bij glas in lood of draadglas is niet meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor de (risico)locaties die op het polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.