Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die worden getransporteerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan goederen die u binnen uw bedrijfsactiviteiten zelf transporteert.

Schade aan zaken

U bent verzekerd voor de schade aan of verlies van de goederen door een plotselinge onvoorzienbare gebeurtenis.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in averij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Oorlogs- en stakersrisico

Schade die ontstaat door oorlog of door een staking is meeverzekerd.

Opruimingskosten

Kosten voor het opruimen van en als verloren te beschouwen lading is tot maximaal € 5000 meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

De schade aan elektronica is niet of alleen bij een beperkt aantal schadeoorzaken verzekerd.

Niet verzekerd is de schade veroorzaakt door krassen en of draadbreuken.

Niet verzekerd zijn geld, geldswaardig papier en verhuizingen .En het vervoer van levende have en goederen in strijd met de wet, zoals verdovende middelen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en het soort zaken. Verschillende eigenrisicobedragen zijn mogelijk. Je overlegt dit met de verzekeraar.

Toeslag

niet van toepassing

Diefstal

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij in bepaalde schade gevallen niet uit. 

Extra informatie

U moet aan onze preventie-eisen voldoen, zoals het overdag goed afsluiten van het vervoermiddel en het na de gebruikelijke werkuren stallen van het vervoermiddel in een afgesloten ruimte .Er kunnen aanvullende anti (in)braak en diefstal beveiligingseisen gelden.

Schadevergoeding

De schadevergoeding vindt bij geheel of gedeeltelijke verlies plaats op basis van het verzekerde bedrag of bij beschadiging op basis van de reparatiekosten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. En dekt het verblijf in steen/harde panden in verband met beurzen en tentoonstellingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen omtrent uw bedrijfsactiviteiten en/of het soort goederen dat vervoert wordt zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag jaarlijks over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.