Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, storm en overstroming van een niet-primaire waterkering. Bij deze basisdekking wordt schade door vallen en stoten niet vergoed.

Extra informatie

Naast de schade vergoeden wij ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bij beredding en noodvoorzieningen bij een acute schade.

Bij een gedekte schade vergoeden wij ook opruimings- en saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Spullen in uw huis, zoals meubels, kleding en apparatuur. Hierbij horen ook medische hulpmiddelen (ook gehuurd of in bruikleen) en zakelijke inboedel die u zelf gebruikt voor uw administratie en tuinmeubelen. Als u schade is gedekt, zijn de kosten van het herstel van uw zaken met een  huurders- of eigenaarsbelang verzekerd.

Extra informatie

Onder inboedel verstaan wij onder andere niet: een zakelijke mobiele telefoon of laptop, een motorrijtuig, caravan, aanhanger, vaartuig, luchtvaartuig of onderdeel dat hierbij hoort. Ook een losse edelsteen, een losse postzegel, een losse munt, onbewerkt edelmetaal, software of cryptogeld valt niet onder inboedel en is niet gedekt. 

Verzekerd bedrag

Deze verzekering kent geen maximaal verzekerd bedrag. In Nederland zijn uw spullen in de woning verzekerd met een garantie tegen onderverzekering, ongeacht de waarde van uw inboedel op het moment van de schade.

Onder het kopje ‘Zijn er dekkingsbeperkingen’ leest u welke maximale bedragen voor bepaalde spullen en gebeurtenissen van toepassing zijn.

Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard.

De afschrijvingslijst staat hier.

Extra informatie

De meeste spullen zijn minimaal drie jaar tegen nieuwwaarde verzekerd. Bij o.a. mobiele apparaten, sieraden en horloges vergoeden we op basis van dagwaarde. Dat geldt ook als uw spullen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde.

Bij schade aan vloeren, wanden of plafonds worden alleen de werkelijk beschadigde delen in die ruimte vergoed. Kleur- en/of structuurverschil zien wij niet als schade. 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Wij vergoeden dan de expert die u zelf inschakelt tot het bedrag dat onze expert rekent. Daarboven beoordelen wij of dit redelijk is. Onredelijke kosten vergoeden wij niet.

Sieraden

Sieraden en horloges zijn bij diefstal uit uw huis gedekt tot € 7.500,- per gebeurtenis. Bij andere schade-oorzaken geldt dit maximum niet. Wel geldt altijd het maximale verzekerde bedrag € 150.000,- per voorwerp of verzameling.

Extra informatie

Wilt u uw verzekerd bedrag voor sieraden tegen diefstal uit uw woning verhogen? Kijk voor meer informatie bij het onderwerp: Keuze: Aanvullende diefstaldekking kostbare inboedel.  Wilt u uw sieraden buiten uw huis bijvoorbeeld tegen verlies, verzekeren? Kijk dan bij het onderwerp Keuze: Buitenshuisdekking.

(Audio-) apparatuur

Beeld-, geluids-, zend- of ontvangstapparatuur is in uw huis volledig verzekerd. Wel geldt altijd het maximale verzekerde bedrag van € 150.000,- per voorwerp of verzameling. 

Keuze: spullen buiten huis

Als u kiest voor de allrisk buitenshuisdekking dan zijn uw sieraden, muziekinstrumenten en bepaalde sportuitrusting ook buiten uw huis verzekerd tot € 7.500,- per gebeurtenis.  

Extra informatie

Deze allrisk buitenshuisdekking kunt u alleen afsluiten als u kiest voor de allrisk inboedelverzekering.

Keuze: Mobiele apparaten dekking

U heeft bij de allrisk inboedelverzekering alleen een basisdekking in de woning voor mobiele apparaten. Onder andere vallen en stoten is niet standaard verzekerd.

Met de extra mobiele apparaten dekking zijn uw mobiele apparaten wel allrisk verzekerd tegen o.a. vallen, stoten of diefstal in Nederland. Zowel binnen als buiten uw huis. Tot € 7.500,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Onder de mobiele apparaten dekking vallen: draagbare (spel)computer, laptop, tablet, phablet en smartwatch; foto-, film-, geluids-, en videoapparatuur; smartphone, mobiele telefoon en e-reader; verrekijker en telescoop en geluidsapparatuur, zoals een MP4-speler, koptelefoon of bluetooth-speaker.

Keuze: Aanvullende diefstaldekking kostbare inboedel

Hiermee verhoogt u de standaard verzekerde bedragen van sieraden, horloges, kunst, antiek (niet meubels) en verzamelingen bij diefstal uit uw woning.  Sieraden en horloges zijn hiermee verzekerd voor € 10.000,- per gebeurtenis en voor kunst, antiek en verzamelingen is dat € 75.000,- per gebeurtenis. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade ontstaan door: aardbeving, overstroming van een primaire waterkering, grondverzakking, dieren, constructiefouten, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, slecht onderhoud of onvoldoende zorgmaatregelen.
  • Schade bij verhuur of zakelijk gebruik van uw woning of inboedel.
  • Schade die geleidelijk ontstaat, zoals lekkend kit- en voegwerk of vochtdoorslag van uw buitenmuur is niet gedekt.

Extra informatie

De gebeurtenis die de schade veroorzaakt moet plotseling en onvoorzien zijn. Ook moet de gebeurtenis plaatsvinden binnen de looptijd van de verzekering. Anders is de schade niet verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw spullen door vallen en stoten is niet verzekerd. 

Let op: Dus ook schade door vallen en stoten van uw mobiele apparaten, zoals uw smartphone, tablet of laptop, is niet standaard op de inboedelverzekering gedekt.

Extra informatie

Met de dekking mobiele apparaten verzekert u uw mobiele apparaten tegen onder andere vallen en stoten. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp: Keuze: mobiele apparaten dekking.

Contant geld buiten de woning

Voor geld of geldswaardig papier is er buiten de woning geen dekking.

Let op: In de woning is de dekking beperkt tot € 1.250,-.

Glas

Glasbreuk van uw ruiten is niet verzekerd. Wilt u dat wel, bijvoorbeeld omdat u een huurhuis of een koopappartement heeft en u zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kunt u  kiezen voor de inboedelverzekering met allriskdekking. Hierbij kunt u dan ook een allrisk glasdekking afsluiten.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 220,- bij schade door neerslag en uitstromend water en bij stormschade bij een huurders- of eigenaarsbelang.

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig extra eigen risico.

Extra informatie

Er kunnen meerdere verplichte eigen risico's gelden, maar er wordt bij een schadegebeurtenis nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Maximaal verzekerde bedragen voor spullen in uw huis

Deze verzekering kent geen maximaal verzekerd bedrag voor de gehele inboedel. Per voorwerp of verzameling vergoeden wij echter maximaal € 150.000,- per gebeurtenis.

Bij diefstal uit uw huis gelden maximale verzekerde bedragen: € 7.500,- voor sieraden en horloges, € 35.000,- voor kunst, antiek (geen meubels) en verzamelingen met een zeldzaamheidswaarde en € 7.500,- voor mobiele apparaten.

Extra informatie

Wilt u uw verzekerd bedrag voor kostbare inboedel tegen diefstal uit uw woning verhogen? Kijk voor meer informatie bij het onderwerp: Keuze: Aanvullende diefstaldekking kostbare inboedel. 

Spullen buiten uw woning in een afgesloten gebouw of in een auto?

- Spullen buiten de woning in een ander afgesloten gebouw op hetzelfde adres? Dan geldt de basisdekking. Bij diefstal geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 10.000,- per gebeurtenis.

- Spullen in een afgesloten gebouw op een ander adres? Dan geldt de basisdekking tot € 5.000,- per gebeurtenis.

- Spullen in een afgesloten motorrij- of vaartuig? Dan geldt de basisdekking en een maximaal verzekerd bedrag € 750,-.

Verbouwingswerkzaamheden en langer onbewoond

Tijdens verbouwingswerkzaamheden is uw inboedel alleen verzekerd als u aantoont dat de kans op schade hierdoor niet groter is geworden. Tijdens het verbouwen of uitbouwen van de woning geldt echter alleen de basisdekking.

Is uw woning langer dan 4 maanden onbewoond? Dan bent u bijvoorbeeld niet meer verzekerd voor schade door diefstal en vandalisme. Uw verzekering kan dan ook door ons worden beëindigd.

Extra informatie

U moet beide situaties binnen 14 dagen na aanvang aan ons doorgeven, omdat u anders mogelijk bij schade geen of een lagere uitkering krijgt. Andere situaties die u direct moet melden staan in de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland. In een aantal gevallen zijn uw spullen ook buiten de woning verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg deze verzekeringskaart en de voorwaarden voor meer details.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

U kunt niet beëindigen met terugwerkende kracht.