Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door een plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en uitstromend water.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels. Voor een aantal spullen gelden maximum bedragen.

Extra informatie

Mobiele apparaten zijn in de woning standaard verzekerd tot € 7.500 per gebeurtenis volgens de basisdekking. Kiest u ook de allriskdekking mobiele apparaten? Dan zijn uw mobiele apparaten in en buiten de woning allrisk gedekt.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering tot € 150.000 per gebeurtenis. In huis gelden maximale bedragen per gebeurtenis bij diefstal voor: 1) Sieraden en horloges tot € 7.500. 2) Kunst, antiek, en verzamelingen met een zeldzaamheidswaarde tot € 35.000.  Mobiele apparaten zijn gedekt tot € 7.500 per gebeurtenis. Het max verzekerde bedrag is € 150.000.

De afschrijvingslijst staat hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden en horloges zijn bij diefstal in uw huis tot € 7.500 verzekerd. Voor andere gedekte gebeurtenissen keren wij per gebeurtenis nooit meer uit dan € 150.000.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is in uw huis standaard tot € 150.000 gedekt per gebeurtenis.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten uw huis is beperkt verzekerd. Als u kiest voor de dekking mobiele apparaten zijn bepaalde mobiele apparaten zoals  mobiele telefoons of laptop binnen en buiten uw huis allrisk in Nederland gedekt tot € 7.500. Wilt u buiten onder andere sieraden of sportuitrusting verzekeren? Kies dan niet  de basisdekking maar de allriskdekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij een aardbeving, overstroming, slijtage of opzet.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd onder de inboedelverzekering basis. Als u kiest voor de inboedelverzekering met een allriskdekking is deze schade wel verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een vaas die per ongeluk uit uw handen kapot valt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Voor schade door neerslag of uitstromend water geldt een eigen risico van € 220. Huurders of kopers met een huurders- /eigenarenbelang hebben een eigen risico van € 220 bij stormschade. Kiest u voor de dekking mobiele apparaten? Dan heeft u bij een allriskschade een eigen risico van € 100. Keuze voor een vrijwillig eigen risico is mogelijk.

Extra informatie

Er kunnen meerdere verplichte eigen risico's gelden, maar er wordt bij een schadegebeurtenis nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland. In een aantal gevallen is schade aan uw inboedel ook buiten uw huis gedekt. Wilt u precies weten wat wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijkom schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.