Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan zaken die u nodig hebt om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Extra informatie

Heeft u een ZZP Schadepakket? Dan bent u verzekerd voor schade door een van buitenaf komende gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is veroorzaakt. 

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld noodzakelijke kosten voor vervoer  opslag.

Koelschade

Wij vergoeden de schade tot een maximum van € 5.000,- aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Is het standaard verzekerd bedrag voor huurdersbelang niet voldoende? Dan kan de verzekering worden aangepast.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

Heeft u een ZZP Schadepakket? Dan is ook schade door bijvoorbeeld ontsiering, slijtage niet verzekerd. 

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

€ 220,- of € 450,- per gebeurtenis

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.