Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. Het moet gaan om een werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans voertuig of spullen. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens werkzaamheden (werkrisico).

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

De schadeoorzaken waarvoor dekking is zijn: brand, zelfontbranding, ontploffing, implosie, blikseminslag, inductie, diefstal, verduistering en vermissing.  

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard geeft een ruime dekking voor uw werkmaterieel. Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Keuze: casco Uitgebreid

Is uw werkmaterieel niet ouder dan 5 jaar? Dan kunt u kiezen voor een uitgebreidere dekking dan Casco Standaard, namelijk Casco Uitgebreid. Gedurende die eerste 5 jaren is dan ook schade verzekerd die aan het werkmaterieel ontstaat (eigen gebrek).

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat bij verhuur, taxi vervoer, het meedoen aan snelheid- en behendigheidsritten of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Vervangend werkmaterieel

Maakt u gebruik van vervangend vervoer na een schade? Dan loopt de verzekering niet automatisch door en neemt u contact op met de verzekeraar.

Bestuurder

Schade aan de bestuurder en schade door een niet gemachtigde bestuurder.

Gevaarlijke stoffen

Schade door beroepsmatig vervoer van gevaarlijke- of milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is vereist.

Onderhoud en slijtage

Schade door onvoldoende zorg/onderhoud, normale slijtage en schade aan luchtbanden

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij Aansprakelijkheid is standaard geen eigen risico van toepassing. Het standaard eigen risico voor Beperkt casco en Volledig casco bedraagt € 220. In bepaalde gevallen kunnen hogere eigen risico's van toepassing zijn.

Afspraken

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijgt u een (extra) eigen risico. U moet aan onze preventie-eisen voldoen, zoals een door de SCM goedgekeurd beveiligingssysteem. En voldoende onderzoek voorafgaande aan en voldoende controles tijdens de graafwerkzaamheden uitvoeren.

Waar ben ik gedekt?

Reguliere dekking is Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt er op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. En gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag jaarlijks over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.