Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteit. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Let op: De verwijzing naar de polisvoorwaarden geeft de polisvoorwaarden voor bedrijven en vrije beroepen weer. Voor (Para) medici gelden er specifieke polisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij een conflict met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers en inkopers. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij een conflict die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of beroepspraktijk.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan nemen wij het incassotraject van uw over.

Verkeer

Juridische hulp als een verzekerde schade wil verhalen die een verzekerde in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.
 

Extra informatie

Let op: rechtsbijstand voor een conflict in verband met schade aan een motorrijtuig is niet standaard meeverzekerd.

Keuze: Inkoop

De module inkoop dekt rechtsbijstand in een conflict over een overeenkomst over goederen of diensten die een ander aan u levert voor uw eigen bedrijfsproces.

Keuze: Verkoop

De module verkoop dekt rechtsbijstand in een conflict over een overeenkomst over goederen of diensten die u aan klanten levert.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (bedrijfsactiviteiten) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Niet gedekt is rechtsbijstand bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen dekking voor een gebeurtenis die binnen 3 maanden voor ingang van de dekking heeft plaatgevonden. Er is ook geen dekking als u zonder toestemming van ARAG een externe partij inschakelt voor rechtsbijstand.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn tijdens deze wachttijd niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 40.000,- per gebeurtenis binnen Nederland en € 15.000,- bij een gebeurtenis in het buitenland. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400,- gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Voor een conflict die valt onder de modules Bedrijfsvoering, Inkoop en Verkoop geldt als dekkingsgebied de Benelux en Duitsland. Voor een conflict die valt onder Incasso geldt als dekkingsgebied Nederland. Bij een conflict welke valt onder de module Verkeer geldt werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.