Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtwagen en aanhangwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade die u met uw vrachtwagen of aangekoppelde aanhanger veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Ook schade door uw vrachtauto aan een ander motorrijtuig van uzelf is verzekerd, wanneer deze schade is toegebracht binnen de gebouwen en terreinen door u in gebruik. En schade aan de bekleding van uw auto door het vervoer van een gewonde.

 

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, (poging tot) inbraak, (poging tot) diefstal, (poging tot) joyriding en ruitschade wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u naast Beperkt Casco ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf, zoals vandalisme. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing

Keuze: laad- losmaterieel

Laad- en losmaterieel dat onderdeel uitmaakt van de vrachtauto kan u meeverzekeren voor beperkt of volledige casco.

Auto-electronica

Schade aan uw af-fabriek ingebouwde auto-elektronica en/of aan de accessoires is bij de dekkingen beperkt en volledig casco meeverzekerd. Later aangebrachte accessoires zijn ook meeverzekerd wanneer deze zijn opgenomen in het verzekerde bedrag.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er bij het laden en/of vervoer schade aan derden doordat de lading gevaarlijke stoffen blijkt te bevatten? Dan is dat verzekerd.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade die hierdoor ontstaat is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs en/of chauffeursdiploma. En het  rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Schade die ontstaat bij verhuur, taxi vervoer, het meedoen aan snelheid- en behendigheidsritten of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Schade aan de bestuurder en schade door niet gemachtigde bestuurder.

Vervoer van gevaarlijke- of milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is vereist.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij Aansprakelijkheid is standaard geen eigen risico van toepassing. Het standaard eigen risico voor Beperkt casco en Volledig Casco bedraagt € 250.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw vrachtauto en aanhanger kunnen bepaalde vereisten gelden bij de dekkingen Beperkt of Volledig casco.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert.

Vergoeding

Bij Beperkt Casco en Volledig Casco schade vindt de schadevergoeding plaats op basis van de reparatiekosten of de waarde vlak voor de schadegebeurtenis minus de restanten.

Extra informatie

Bij leaseauto's vindt de vergoeding plaats op basis van de reparatiekosten of de boekwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.