Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die een medewerker als bestuurder van een motorrijtuig bij een verkeersongeval tijdens zijn werk oploopt.

Wat is verzekerd?

Letsel- en zaakschade dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig.

Niet nakomen zorgplicht

Bent u als werkgever uw zorgplicht niet nagekomen? En lijdt uw werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft.

Extra informatie

Heeft de werknemer wel zelf een allrisk-verzekering? Dan vergoedt deze verzekering het eventele eigen risico of een gedeelte van het no-claim verlies.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door uw medewerker als deze het motorvoertuig volgens de wet politie of rechterlijke uitspraak niet mag besturen. Er is verder geen dekking voor schade door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit die plaatsvindt met uw goedvinden.

Lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is niet verzekerd op deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade die al op een andere manier is verzekerd of die op een ander kan worden verhaald.

Eigen risico

Deze verzekering kent geen eigen risico('s).

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.