Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw zakelijke personenauto('s). De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw zakelijke personenauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade die u met uw personenauto of aangekoppelde aanhanger veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Ook schade door uw personenauto aan een ander motorrijtuig van uzelf is verzekerd, wanneer deze schade is toegebracht binnen de gebouwen en terreinen door u in gebruik. En schade aan de bekleding van uw auto door het vervoer van een gewonde.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, (poging tot) inbraak, (poging tot) diefstal en (poging tot) joyriding en ruitschade wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u naast Beperkt Casco ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf, zoals vandalisme. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Hulpverlening

Het vervoer van uw personenauto en eventueel uw aanhanger na een ongeval is in Nederland en eventueel Europa is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto, het naar huis brengen van de inzittenden en noodreparaties.

Extra informatie

Deze dekking is ook van kracht bij een mechanisch gebrek aan de auto in Nederland en Europa wanneer Volledig Casco is verzekerd.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan uw af-fabriek ingebouwde auto-elektronica en/of aan de accessoires is meeverzekerd. Later aangebrachte accessoires zijn ook meeverzekerd tot 10% van de cataloguswaarde met een maximum van EUR 2500 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. En het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Schade die ontstaat bij verhuur, taxi vervoer, het meedoen aan snelheid- en behendigheidsritten of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Schade aan de bestuurder en schade door een niet gemachtigde bestuurder.

Vervoer van gevaarlijke- of milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is vereist.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij Aansprakelijheid is standaard geen eigen risico van toepassing. Het standaard eigen risico voor Beperkt casco en Volledig casco bedraagt € 136.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw personenauto geldt dat het voertuig moet zijn voorzien van een Startonderbreker bij de dekkingen Beperkt Casco en Volledig Casco. Voor diefstalgevoelige en/of duurdere personenauto's gelden aanvullende beveiligingseisen.

Reparatie

Bij Beperkt Casco en Volledig Casco schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Laat u uw schade herstellen bij een van de schadeherstelbedrijven uit ons netwerk? Dan vervalt het standaard eigen risico. Bij ruitvervanging is het eigen risico € 75.

Schadevergoeding

Bij Beperkt Casco en Volledig Casco schade vindt de schadevergoeding plaats op basis van de reparatiekosten of de waarde vlak voor de schadegebeurtenis minus de restanten. In bepaalde gevallen vindt vergoeding plaats op basis van nieuwwaarde of een afschrijvingsregeling.

Extra informatie

Bij leaseauto's vindt de vergoeding plaats op basis van de reparatiekosten of de boekwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.