Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhanger of oplegger.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit verschillende modules. Hieronder een overzicht.

Keuze: beperkt Casco

U bent verzekerd voor schade aan uw aanhangwagen door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een door u veroorzaakte botsing.

Accessoires

Schade aan accessoires van de aanhangwagen die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de aanhangwagen en voor zover deze zaken zich aan, op of in de aanhangwagen bevinden zijn gedekt.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

De aansprakelijkheid voor schade door de aanhangwagen aan een ander is niet gedekt. Dit is namelijk gedekt door de verzekering van het trekkende voertuig.

Schade tijdens verhuur

Er is geen dekking voor schade die ontstaat terwijl de aanhangwagen is verhuurd.

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen die in de aanhangwagen aanwezig waren, is niet verzekerd.

Geleidelijk ontstane schade

Schade die geleidelijk is ontstaan, zoals door slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en corrosie (roestvorming) is niet verzekerd.

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Beveiliging

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Reparatie

We vergoeden de kosten van de reparatie. Bij totaal verlies vergoeden we de dagwaarde min de restwaarde van de aanhangwagen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in dezelfde landen als het voertuig dat de aanhangwagen trekt. Op de Groene Kaart van het trekkende motorrijtuig staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.