Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bedrijfsauto('s). De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bedrijfsauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bedrijfsauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming, aanrijding met een loslopend dier en (poging tot) diefstal, joyrijden en inbraak. Je bent ook verzekerd voor ruitschade. Schade door eigen schuld valt niet onder deze dekking.

Keuze: volledig Casco

Je bent bovenop de beperkte Cascodekking ook verzekerd voor schade aan je auto als het je eigen schuld is, onder andere bij een aanrijding. En voor schade door overige oorzaken van buitenaf.

Hulpverlening

Hulpverlening bij pech door een mechanisch defect aan de auto in Nederland en/of in het buitenland. Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan je auto-elektronica en/of aan de accessoires is meeverzekerd tot € 1.000,00 exclusief BTW.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. 

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. 

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En niet tijdens het bezorgen van postpaketten of maaltijden, verhuur van je auto of personenvervoer tegen betaling. Bij een cascodekking ben je ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (bijvoorbeeld overbelasting).

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. Het van toepassing zijnde eigen risico staat op het polisblad vermeld.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.Wij vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden wij de waarde van de auto direct voor de gebeurtenis minus de waarde van de restanten.

Extra informatie

Met technisch total loss van de auto bedoelen wij dat de auto technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de auto direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen, schriftelijk of per e-mail aan ons.