Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door je bedrijf, je medewerkers, je producten of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid voor schade aan personen, spullen of onroerend goed van anderen en de schade die daar een gevolg van is, zoals financiële schade (bedrijfsschade).

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer je aansprakelijk bent voor een gebrekkig product dat door jou geleverd is.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten + ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

Extra informatie

Is het verkeersongeval veroorzaakt met een (verzekeringsplichtig) motorrijtuig, waarvan de werknemer de bestuurder of passagier is? Dan is dit niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren, dan kan dat met een Verkeersschadeverzekering voor werknemers. Vraag hiervoor advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Wij vergoeden deze kosten alleen als de schade verzekerd is en wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten die voor het aangaan van de verzekering zijn gemaakt, is verzekerd. Je bent niet verzekerd als je bij het aangaan van de verzekering met een aanspraak bekend bent of als je omstandigheden kende die tot een aanspraak kunnen leiden.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor je eigen schade of dat van je bedrijf. Ook zuivere vermogensschade (financiële schade, waarbij geen schade aan personen of zaken is ontstaan) is niet verzekerd.

Opnieuw leveren van product of dienst

Je bent niet verzekerd voor schade aan zaken die door jou zijn opgeleverd, voor het opnieuw leveren van deze zaken of het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden. 

Opzet

.Je bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten.

Extra informatie

Als werkgever ben je wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die door het opzettelijk handelen of nalaten van een werknemer is veroorzaakt. Voorwaarde is wel dat je dit als werkgever niet had kunnen voorkomen.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor jij aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Extra informatie

Wil je dit wel verzekeren? Dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Asbest

Aansprakelijkheid voor schade in verband met asbest is uitgesloten, derhalve ook een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Je bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van overtreding van voorschriften. 

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Extra informatie

Ben je tijdens de looptijd van de verzekering op de hoogte van een omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden? Dan kan dit onder bepaalde voorwaarden schriftelijk worden gemeld. Word je na de beëindiging van de verzekering alsnog aansprakelijk gesteld, dan ben je hiervoor wel verzekerd. Check je polisvoorwaarden of vraag advies bij je verzekeringsadviseur.

Opzicht

Schade aan zaken die is veroorzaakt in de tijd dat u of iemand namens u deze zaken bewoont, gebruikt, in behandeling of in bruikleen heeft, beheert, bewaart, bewerkt, huurt, repareert, vervoert of om welke reden dan ook onder zich heeft, ook als de schade later ontstaat.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve als en voor zover de aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen. 

Fraude, strafbare activiteiten, molest, atoomkernreactie, seksuele gedraging

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd voor schade door e/o voortvloeient uit een seksuele of seksueel getinte gedraging(en) van welke aard dan ook, molest of atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor een aantal specifieke schades, zoals o.a. laad-en losapparatuur van derden en contaminatie (uitsluitend indien uit het polisblad blijkt dat dit is meeverzekerd) zijn de vergoedingen beperkt. Deze beperkingen zijn vermeld in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico. Het eigen risico staat op het polisblad e/o clausuleblad vermeld. Ook zijn er een aantal afwijkende eigen risico's van toepassing voor o.a. laad- en losmaterieel van derden en contaminatie(uitsluitend indien uit het polisblad blijkt dat dit is meeverzekerd). De eigen risico's staan in de voorwaarden vermeld.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van het soort bedrijf dat is verzekerd, is het dekkingsgebied Nederland, Europese Unie of Wereld. Het dekkingsgebied staat vermeld op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen, schriftelijk of per e-mail aan ons.