Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer je bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat je bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van je bedrijf als je bedrijf stilvalt door een verzekerde gebeurtenis.Ook de netto winst die je daardoor misloopt wordt vergoed.

Schadevergoeding

De bedrijfsschade moet veroorzaakt zijn door een verzekerde schade aan je gebouw, inventaris, goederen of huurdersbelang. De bedrijfsschade is verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op je polisblad staat en volgens de geldende overdekkingsregeling.

Storing nutsvoorzieningen

Lijd je bedrijfsschade door een storing bij een bedrijf dat gas, water of elektriciteit levert? Dan ben je daarvoor verzekerd als de storing een ononderbroken periode van tenminste 6 uren duurt.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten. Deze zijn verzekerd tot € 5.000.

Verzekerd bedrag

Het zekerd bedrag is de bruto winst van een bepaalde periode. Je kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van: 26, 52, 78, 104 of 156 weken. Het verzekerde bedrag dat hoort bij 26 en 52 weken is de bruto winst van 1 jaar. Bij 78 en 104 weken 2 jaar en bij 156 weken 3 jaar. De uitkeringstermijn die je kiest, hangt af van de verwachte hersteltermijn.

Extra informatie

De standaard overdekking is 30% met een maximum afhankelijk van de gekozen uitkeringstermijn. Er is een naverrekeningsregeling van toepassing, waarbij achteraf de werkelijke brutowinst doorgegeven wordt. Er vindt dan een bijbetaling of teruggave van maximaal 30% plaats.

Sluiting panden in omgeving, toeleverancier, website ligt stil

Lijd je bedrijfsschade door gehele of gedeeltelijk sluiting van het winkelcentrum of van een publiekstrekker voor je bedrijf? Door schade bij een toeleverancier die gevestigd is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg? Of door schade bij het bedrijf dat je website onderhoudt? Je krijgt deze schade vergoed tot 25% van het verzekerd bedrag.

Afzetting straat of toegang tot je bedrijf

Wij vergoeden de bedrijfsschade door een schade in de omgeving, zoals aan een gebouw of door een natuurbrand, waardoor de straat of de toegang tot je bedrijf moet worden afgezet.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijf zijn niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Saneringskosten

Je bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als je dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Software

Schade door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk.

Eigen risico

Het van toepassing zijnde eigen risico staat op het polisblad e/o clausuleblad vermeld. Er is ook een vast eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis voor de dekkingen 'sluiten panden in de omgeving', 'toeleverancier' en 'website'.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen, de gekozen uitkeringstermijn. De uitkeringstermijn wordt beperkt tot 13 weken bij verkoop of opheffing van het bedrijf alsmede indien er binnen 13 weken na de gebeurtenis nog geen maatregelen tot herstel zijn genomen.

Extra informatie

Voor de vergoeding van reconstructiekosten geldt een uitkeringstermijn van 52 weken.

Inductie

De vergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerde bedrag.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je in de voorwaarden, op het polisblad en/of in het clausuleblad. Ook kan er een verhoogd eigen risico van toepassing zijn.

Wijziging van het risico

Wijzigingen van de bouwaard, dakdekking, gebruik van het gebouw of risico verzwarende omstandigheden, zoals buiten gebruikstelling, leegstand of kraak dient u direct aan ons te melden. Mocht u dit verzuimen kan de dekking automatisch beëindigd zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen, schriftelijk of per e-mail aan ons.