Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is verzekerd tot het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag. Bepaalde extra kosten worden daarboven vergoed. Er kan een clausule op het polisblad staan dat er garantie is tegen onderverzekering. Dan wordt de schade aan je bedrijfsgebouw ook boven het verzekerd bedrag vergoed.

Extra informatie

Wij vergoeden de herstelkosten (bij reparatie) of de herbouwwaarde. In bijzondere situaties vergoeden we de verkoopwaarde of de sloopwaarde. Voor cv-ketels, boilers, airco-units, zonnepanelen, inbouwapparatuur vergoeden we de nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. Vervanging van een asbesthoudend dak wordt vergoed op dagwaarde.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden de extra kosten die je moet maken om de schade aan je bedrijfsgebouw te beperken of herstellen na schade. Zoals bereddingskosten, opruimingskosten, kosten omdat je aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen en kosten op voorschrift van de overheid.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van je gebouw, als je je gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade.

Keuze: Glas

Wil je de ruiten in je bedrijfsgebouw meeverzekeren? Dan kan dat met de aanvullende dekking Glas. De ruiten zijn dan verzekerd tegen breuk ongeacht de oorzaak. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Extra informatie

Deze zijn verzekerd onder de inventaris- en goederenverzekering.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij sneeuwdruk.

Eigen risico

Het van toepassing zijnde eigen risico staat vermeld op het polisblad, het clausuleblad en/of in de verzekeringsvoorwaarden.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je in de voorwaarden, op het polisblad en/of in het clausuleblad. Ook kan er een verhoogd eigen risico van toepassing zijn.

Leegstand

Als je pand leeg staat, ben je slechts beperkt verzekerd. Dit dient direct aan ons gemeld te worden.

Wijziging van het risico

Wijzigingen van de bouwaard, dakdekking, gebruik van het gebouw of risico verzwarende omstandigheden, zoals buiten gebruikstelling, leegstand of kraak dient u direct aan ons te melden. Mocht u dit verzuimen kan de dekking automatisch beëindigd zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen, schriftelijk of per e-mail aan ons.