Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme. wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris zijn de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines. Je goederen zijn de zaken die voor de verkoop zijn bestemd of daar deel van uitmaken, zoals grond- en hulpstoffen, zaken in bewerking, verpakkingen, reinigingsmiddelen en brandstoffen die zijn bestemd voor je bedrijfsuitoefening.

Extra informatie

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40 % van de nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. 

Keuze: koelschade

Wil je koelschade meeverzekeren? Dan kan dat met de extra dekking Koelschade. Je bent dan verzekerd voor waardevermindering door bederf van je goederen door schade aan de koel- of vriesinstallatie of door een ononderbroken stroomuitval langer dan 6 uur.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering. Het huurdersbelang is verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op je polisblad staat. 

Geld en vals geld

Geld en vals geld dat aanwezig is in het gebouw is verzekerd tot € 1.000 per gebeurtenis. Als je een hoger bedrag of ook schade buiten het gebouw wilt verzekeren, dan kan dat door een Geldverzekering af te sluiten. Informeer hiervoor bij uw verzekeringsadviseur.

Keuze: Computers, elektronica en instrumenten

Computers, elektronica en instrumenten horen bij de inventaris en zijn standaard verzekerd. Je kunt de dekking uitbreiden naar alle risico's en ook naar dekking in heel Nederland of de hele wereld. Voor diefstal uit auto's gelden wel beperkende voorwaarden.

Extra dekkingen

Je bent ook verzekerd voor de kosten van vervoer en opslag in verband met een schade. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Saneringskosten

Je bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als je dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij sneeuwdruk.

Eigen risico

Het van toepassing zijnde eigen risico staat vermeld op het polisblad, het clausuelblad en/of in de verzekeringsvoorwaarden.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je in de voorwaarden, op het polisblad en/of in het clausuleblad. Ook kan er een verhoogd eigen risico van toepassing zijn.

Wijziging van het risico

Wijzigingen van de bouwaard, dakdekking, gebruik van het gebouw of risico verzwarende omstandigheden, zoals buiten gebruikstelling, leegstand of kraak dient u direct aan ons te melden. Mocht u dit verzuimen kan de dekking automatisch beëindigd zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen, schriftelijk of per e-mail.