Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er onverwacht een verontreinigende stof vrij op je eigen terrein die is veroorzaakt door je bedrijf of eigendommen, dan ben je verzekerd tegen de kosten van het opruimen of saneren daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen of op het terrein van de opdrachtgever terecht is gekomen.

Extra informatie

Schade aan eigendommen van buren of opdrachtgever zijn verzekerd zonder dat er een aansprakelijkheidstelling nodig is. Een (direct) verband tussen de verontreining en de door je bedrijf of je eigendommen veroorzaakte verontreiniging is voldoende.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering zijn verzekerd als jouw bedrijf verantwoordelijk is voor de verontreiniging. Dit geldt op jouw bedrijfslocatie, of elders, als je daar werkt.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die je maakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Kosten om schade te beperken, kosten voor verweersbijstand, inkomende vervuiling

Wij vergoeden de bereddingskosten. Dit zijn de kosten die je moet maken om acute schade zoveel mogelijk te beperken. De kosten voor verweersbijstand voor de eigen locatie en de locaties van derden zijn verzekerd tot het bedrag vermeld op het polisblad.

Verzekerd bedrag

Zowel de schade aan de eigen (werk)locatie als aan de omliggende locaties zijn verzekerd. We vergoeden per verontreiniging niet meer dan het verzekerde bedrag, zoals vermeld op het polisblad. Dat doen we ook als er niet één verontreiniging is, maar een serie van verontreinigingen die met elkaar verband houden.

Extra informatie

Per jaar vergoeden wij maximaal twee maal het verzekerde bedrag.

Keuze: Gevaarlijke stoffen, tanks

Heb je opslag van gevaarlijke stoffen van meer dan 1.000 kg of liter? Dan is schade die daardoor wordt veroorzaakt alleen verzekerd als je dit apart hebt meeverzekerd. Ook bovengrondse of ondergrondse tanks zijn alleen verzekerd als je deze apart hebt meeverzekerd. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je in strijd met de milieuvergunning handelt.

Uitsluitingen

Je bent niet verzekerd voor schade door luchtverontreiniging, schade aan personen, schade door een biovergistingsinstallatie, schade door gevelreinigers met gebruik van chemicaliën, schade door mestzakken, schade door genetische modificatie.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Bestaande verontreiniging

Je bent niet verzekerd voor schade door een bestaande verontreiniging.

Extra informatie

Voor het afsluiten van een verzekering willen wij weten of er een een bestaande verontreiniging van de bodem (grond en grondwater) is. Hiervoor kan een bodemonderzoek nodig zijn. Het is mogelijk een verzekering te sluiten als er een bestaande verontreiniging is, maar de gevolgen van deze verontreiniging zijn niet verzekerd. Vraag hierover advies aan je verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het van toepassing zijnde eigen risico staat vermeld op het polisblad, clausuleblad en/of in de verzekeringsvoorwaarden.

Preventie

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan keren wij niet altijd uit. De afspraken vind je op je polisblad, clausuleblad en/of in de verzekeringsvoorwaarden.

Wijziging van het risico

Wijzigingen van de bouwaard, dakdekking, gebruik van het gebouw of risico verzwarende omstandigheden, zoals buiten gebruikstelling, leegstand of kraak dient u direct aan ons te melden. Mocht u dit verzuimen kan de dekking automatisch beëindigd zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen, schriftelijk of per e-mail aan ons.