Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. U kunt kiezen uit een uitgebreide of een allrisk dekking.

Extra informatie

Met "uitgebreid" zijn uw spullen in de woning verzekerd tegen de risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. Met "allrisk" bent u verder ook verzekerd voor schade als gevolg van een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels, apparatuur, kleding of sieraden. Huurders- en eigenaarsbelang is standaard meeverzekerd tot € 15.000. Spullen in de tuin zijn beperkt verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 150.000. In geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor uw spullen die nog geen 6 jaar oud zijn. Daarna vergoeden wij de dagwaarde en maken wij gebruik van een afschrijvingstabel. Voor sommige spullen betalen wij altijd de dagwaarde of kan het zijn dat een expert de waarde bepaald. Een overzicht vind je hier.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Soms gelden er maximale vergoedingen voor bepaalde spullen, zoals diefstalgevoelige inboedel, sieraden, huurders-/eigenaarsbelang en geld. Dit leest u in de polisvoorwaarden.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van die expert, maar tot de kosten van onze eigen expert. Zijn de kosten van uw expert hoger? Dan beoordelen we of die extra kosten redelijk zijn. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de extra kosten niet.

Sieraden

Uw sieraden zijn standaard verzekerd tot € 7.500. Zijn uw sieraden meer waard? Dan kunt u dit bedrag ook verzekeren voor een hoger bedrag.

(Audio-) apparatuur

Computer- en audiovisuele apparatuur, zoals desktopcomputers, tv's, audio- en navagatieapparatuur zijn standaard meeverzekerd.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel buiten de woning is beperkt verzekerd. Bepaalde spullen kunt u aanvullend verzekeren met de Buitenshuisdekking. 

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is  verzekerd als u gekozen heeft voor de Allriskdekking.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stuk gaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Keuze: Aanvullende keuzedekkingen

U kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Verhuur, Glas, 12 jaar nieuwwaarde, Cyberservice, Mobiele elektronica en de Buitenshuisdekking. Controleer uw polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: Verhuur

U kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als u uw woning tijdelijk verhuurt en voor maximaal 60 dagen per kalenderjaar. Er moet altijd een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is.

Extra informatie

Tijdens de periodes van verhuur geldt alleen de Uitgebreide dekking voor uw inboedel, ook als u Allrisk hebt gekozen. Let op: zonder deze keuzedekking is uw inboedel niet verzekerd tijdens verhuur van de woning.

Keuze: Buitenshuisdekking

De deking buiten uw woning kunt u voor bijvoorbeeld sieraden, sportuitrusting en fotoapparatuur uitbreiden met de Buitenshuisdekking. Uw spullen zijn dan het hele jaar door in de gehele wereld buiten uw woning verzekerd tot € 7.500.

Extra informatie

Voor sieraden vergoeden wij maximaal € 2.000 per gebeurtenis. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook niet als u de schade met opzet heeft veroorzaakt. Of als u fraudeert. 

Glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Wilt u dit wel, omdat u een huurhuis hebt en u zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas.

Extra informatie

De glasverzekering is alleen van toepassing voor woningen, niet voor appartementen.

Mobiele elektronica

Schade aan Mobiele elektronica is niet standaard verzekerd. Wilt u dit wel, dan kunt u kiezen voor de aanvullende dekking Mobiele Elektronica. U bent dan verzekerd voor diefstal en schade of verlies veroorzaakt door een gebeurtenis zoals genoemd in de Uitgebreide of Allrisk dekking tot een bedrag van maximaal € 7.500. Voor bijvoorbeeld mobiele telefoons, laptops, smartwatches of tablets. 

Extra informatie

Wij vergoeden maximaal € 2.500 per object. 

Cyberservice

Cyberschade is niet standaard verzekerd. Wilt u dit wel, dan kunt u kiezen voor de aanvullende dekking Cyberservice. U bent dan verzekerd voor bijvoorbeeld hulp en advies door de cyberwacht, hulp bij cyberafpersing, vangnet voor schade door diefstal van geld van de (bank)rekening en identiteitsdiefstal. Voor verdere informatie zie polisvoorwaarden.

Extra informatie

Er gelden maximale vergoedingen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als er neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking voor inboedel buiten uw woonhuis en als uw woning voor langere tijd onbewoond is. Controleer uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Voor schades geldt een eigen risico van € 100. U heeft de keuze het eigen risico af te kopen of te verhogen naar € 300 of € 500 per gebeurtenis. Indien Glas en/of Cyberservice is meeverzekerd, geldt hiervoor  geen eigen risico.

Extra informatie

Bij verhuur van uw woning geldt altijd een eigen risico van € 250 per gebeurtenis, tenzij er gekozen is voor een hoger eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Markermeer, het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Extra informatie

In bepaalde situaties is de inboedel buiten uw huis en buiten Nederland verzekerd. Dit leest u in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan uw gezinssituatie moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via uw Gevolmachtigd agent of uw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.