Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering keren wij eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij vergoeden niet de werkelijk gemaakte kosten.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag. Hoeveel u ontvangt, hangt af van de mate van invaliditeit. Wij stellen dit vast na advies door onze medisch adviseur (uiterlijk twee jaar na het ongeval).

Extra informatie

We kunnen de mate van invaliditeit pas vaststellen, als uw situatie niet meer verandert. Dit noemen wij de eindtoestand. Deze eindtoestand stellen we uiterlijk twee jaar na het ongeval vast. Daardoor kan het soms een tijdje duren voor we een bedrag betalen. We vergoeden rente over deze periode.

Overlijden

Als u overlijdt, ontvangt uw echtgenoot of geregistreerd partner de uitkering. Heeft u die niet? Dan verdelen we de uitkering over uw erfgenamen. Hiervoor hebben wij onder andere een verklaring van erfrecht nodig.

Keuze: uitgebreide dekking

Bij de Aegon Ongevallenverzekering heeft u de keuze uit twee pakketten verzekerde bedragen. Pakket 1: overlijden € 5.000,-, blijvende invaliditeit € 50.000,-. Pakket 2: overlijden € 10.000,-, blijvende invaliditeit € 100.000,-.

Klimmende uitkering

Naast het letsel dat u heeft, kijken wij ook naar de mate van invaliditeit ten opzichte van uw lichaam en bepalen dan de definitieve uitkering. Met deze klimmende schaal kunt u tot maximaal 225% van uw verzekerd bedrag uitgekeerd krijgen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren bijvoorbeeld niet uit als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Daarnaast geldt dat wij nog in een aantal andere gevallen niet uikeren. Deze kunt u vinden in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Welke uitkering u krijgt bij blijvende invaliditeit hangt af van het gekozen verzekerd bedrag en het soort letsel. In de polisvoorwaarden leest u de percentages die horen bij algeheel verlies of functieverlies.

Extra informatie

Verliest u een gedeelte of is het functieverlies gedeeltelijk? Dan krijgt u van het percentage dat wij noemen in de voorwaarden ook een gedeeltelijke uitkering.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.