Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U kunt bij de Belastingdienst een aanvraag voor eigenrisicodragerschap voor de WGA doen. U betaalt de eerste tien jaar de uitkeringen dan zelf. Ook bent u die tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemers. U verzekert zich voor die uitkering en verplichtingen.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Is een werknemer van u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen. U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract.

Re-integratie

We dragen bij in de noodzakelijke kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Extra informatie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie. Toch blijft u zelf verantwoordelijk hiervoor. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Deze verzekering is inclusief onze dienstverlening voor advies en rechtsbijstand.

Extra informatie

Deze dienstverlening helpt u als eigenrisicodrager voor de WGA. Hiermee weet u welke regels er zijn, wat u wel en niet moet betalen en welke rechten u en uw werknemer hebben. Ook verhalen wij de uitkering en re-integratiekosten op een wettelijk aansprakelijke derde. Bijvoorbeeld als iemand uw werknemer aanrijdt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te zijn.

Extra informatie

U kunt zich twee keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Meldt u zich af? Dan kunt u drie jaar lang niet opnieuw WGA-eigenrisicodrager worden.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt en die bij u op de loonlijst staan.

Extra informatie

Werkt een van uw werknemers langer dan een jaar in het buitenland? Dan geeft u dat schriftelijk aan ons door. We bekijken dan opnieuw de premie en voorwaarden voor deze werknemer.
 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons binnen 26 weken na de eerste ziektedag weten als een werknemer ziek is. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en doet er samen met uw zieke werknemer alles aan om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de uniforme lonen van uw werknemers bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren loon. De totale loonsom vermenigvuldigen we met uw premiepercentage. Uw premiepercentage hangt af van het soort bedrijf dat u hebt, de samenstelling van uw personeelsbestand en uw WGA-instroom.

Extra informatie

Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt, afgetopt op het maximum WIA-loon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar en wordt iedere drie jaar met drie jaar verlengd. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking opschorten of uw verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een e-mail of een brief. Uw verzekering stopt dan één maand nadat wij uw opzegging ontvingen.