Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U kunt ook voor schade aansprakelijk gesteld worden zonder dat de schade uw schuld is.

Wat is verzekerd?

Wie verzekerd zijn, is afhankelijk van de door u gekozen gezinssamenstelling. Voor kinderen geldt dat zij bij u thuis wonen of voor studie uitwonend zijn.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd voor zover u daarvoor aansprakelijk bent.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot  12.500,- per gebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd voor zover u daarvoor aansprakelijk bent.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. U moet eigenaar en bewoner zijn van de woning.

Schade door sport en spel

Ontstaat tijdens het sporten schade aan de spullen van een ander? Of raakt iemand gewond? Dan vergoeden wij de schade alleen als u hiervoor aansprakelijk bent. Meestal bent u voor schade door sport en spel echter niet aansprakelijk.

Keuze: aanvullende dekkingen

Naast de standaarddekking kunt u zich ook aanvullend verzekeren voor aansprakelijkheid voor grote dieren (10-25 stuks), een woning die u verhuurt en uw boot.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden o.a. geen schade:

door (of als gevolg van) fraude, opzet of illegale praktijken;

door seksueel gedrag;

aan uw eigen spullen of die van uw meeverzekerden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Huurt of leent u spullen? Dan vergoeden we onder bepaalde voorwaarden ook schade aan deze spullen. We vergoeden maximaal  12.500,-.

Schade door auto

Aansprakelijkheid voor schade door of met uw auto is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Er zijn hierop uitzonderingen. Er is wel dekking voor uw huispersoneel als zij werk voor u verrichten, als u mantelzorg uitoefent, voor onbetaald vrijwilligerswerk en als uw kinderen tijdens vrije tijd of studie betaald werk doen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Onder deze verzekering is alleen schade gedekt waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent, tenzij anders vermeld.

Eigen risico

Bij deze verzekering heeft geen standaard eigen risico. U kunt wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot maximaal  500,-. Hiervoor krijgt u korting op de premie.

Afschrijving van beschadigde spullen

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van uw spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij uw spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. Wel is de maximale vergoeding in de Verenigde Staten van Amerika en Canada lager, namelijk  1.250.000,-.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Betalen per maand kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.