Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De inboedelverzekering vergoedt schade aan spullen in uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door o.a. brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

De spullen in uw huis, zoals meubels. Maar ook sieraden en (audio-)apparatuur zijn verzekerd. Voor sieraden en (audio-)apparatuur geldt wel een maximaal verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u goed verzekerd bent voor schade die binnen de dekking valt. Voor sieraden, kostbaarheden en audio-, visuele en computerapparatuur gelden vaste bedragen. De waarde van uw spullen is wel afhankelijk van de ouderdom. Worden ze ouder, dan zijn ze meestal minder waard. Wij maken gebruik van een afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zullen wij vergoeden voor zover deze redelijk zijn. Neem hiervoor eerst contact op met ons of uw adviseur.

Sieraden

Uw sieraden zijn verzekerd tot maximaal  3.000,-. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

(Audio-) apparatuur

Uw audio-, visuele en computerapparatuur is verzekerd tot maximaal  6.000,-. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

Spullen buiten huis

Diefstal van en vandalisme aan uw inboedel bij uw woonhuis zijn verzekerd. Het gaat hierbij om wasgoed, tuinmeubelen, tuingereedschap en vlaggenmasten. Ook vergoeden we schade aan inboedel in Nederland door o.a. gewelddadige beroving of afpersing, brand, ontploffing en bliksem.

Huurdersbelang

Huurt u een hele woning? Dan zijn de verbeteringen die u heeft aangebracht in uw huurwoning meeverzekerd tot maximaal  6.000,-. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

Appartementseigenarenbelang

Bent u eigenaar van een appartement? Dan zijn de verbeteringen die u heeft aangebracht in uw woning meeverzekerd tot maximaal  6.000,-. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

Spullen in een ander gebouw of woning

Spullen buiten uw woonhuis zijn ook verzekerd als deze zich ergens anders in Nederland bevinden: in een andere bewoonde woning, in een ander gebouw met aantoonbare braakschade of buiten gebouwen door brand, ontploffing, bliksem, inductie en luchtvaartuigen. Als uw spullen zich langer dan 3 maanden ergens anders bevinden dan bent u verplicht dit aan ons door te geven.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden o.a. geen schade:

als er sprake is van fraude of opzet;

als dit is ontstaan door een aardbeving;

als dit geleidelijk ontstaat, bijvoorbeeld door slijtage;

door het kwijtraken van spullen.

Vallen en stoten

We vergoeden geen schade aan uw inboedel die veroorzaakt is door vallen of stoten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van uw spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij uw spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is  100,-. Dit eigen risico is af te kopen (geen eigen risico) of aan te passen naar  250,- of  500,-. Voor bepaalde gebeurtenissen kunnen andere eigen risico‚Äôs gelden.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Er is geen vergoeding voor schade door water dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of van een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald. Primaire waterkeringen zijn dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen zoals vastgelegd in de Waterwet.

Diefstal uit een auto

Spullen in uw auto zijn alleen verzekerd als ze zijn opgeborgen in een afgesloten (bagage)ruimte en niet zichtbaar van buitenaf. Ook moeten er sporen van braak aanwezig zijn. We vergoeden maximaal  500,- per gebeurtenis.

Diefstal uit een stacaravan of chalet

Is er iets van uw spullen gestolen die tijdelijk in een stacaravan, chalet, tweede woning of boot aanwezig waren? Dan vergoeden wij maximaal  500,-. Er moeten wel sporen zijn van braak.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. De verzekering eindigt dan per direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.