Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering keren wij eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De hoogte van de uitkering hangt af van het door u gekozen verzekerd bedrag en in geval van blijvende invaliditeit ook de mate van invaliditeit. Wij vergoeden niet de werkelijk gemaakte kosten.

Wat is verzekerd?

Raakt u als gevolg van een ongeval blijvend invalide? Of komt u door een ongeval te overlijden? Dan keren wij een eenmalig bedrag uit. De hoogte van de uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest. Bij blijvende invaliditeit hangt de hoogte van de uitkering ook af van de mate van blijvende invaliditeit.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag. Hoeveel u ontvangt, hangt af van de mate van invaliditeit. Wij stellen dit vast na advies door onze medisch adviseur (uiterlijk twee jaar na het ongeval).

Overlijden

Als u overlijdt, ontvangt uw echtgenoot of geregistreerd partner de uitkering. Heeft u die niet? Dan verdelen we de uitkering over uw erfgenamen. Hiervoor hebben wij onder andere een verklaring van erfrecht nodig.

Keuze: uitgebreide dekking

Bij de Aegon Ongevallenverzekering heeft u de keuze uit twee pakketten met de volgende verzekerde bedragen. Pakket 1: overlijden  5.000,-, blijvende invaliditeit  50.000,-. Pakket 2: overlijden  10.000,-, blijvende invaliditeit  100.000,-.

Klimmende uitkering

Bij blijvende invaliditeit kijken wij ook naar de mate van invaliditeit ten opzichte van uw lichaam en bepalen dan de definitieve uitkering. U kunt tot maximaal 225% van uw verzekerd bedrag uitgekeerd krijgen.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren bijvoorbeeld niet uit:

als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt;

als het ongeval een gevolg is van overmatig alcoholgebruik of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Welke uitkering u krijgt bij blijvende invaliditeit hangt af van het gekozen verzekerd bedrag en het soort letsel. In de polisvoorwaarden leest u de percentages die horen bij algeheel verlies of functieverlies.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in alle landen van de wereld. U moet wel in Nederland wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om het ongeval te voorkomen of letsel te beperken. Meld een ongeval zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.