Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering keren wij eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij vergoeden niet de werkelijk gemaakte kosten. Dit is een aanvullende dekking op een auto- of motorverzekering.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd. Je bent verzekerd als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Als u overlijdt, ontvangt uw echtgenoot of geregistreerd partner de uitkering. Heeft u die niet? Dan verdelen we de uitkering over uw erfgenamen. Hiervoor hebben wij onder andere een verklaring van erfrecht nodig. Op de polis staat het verzekerd bedrag vermeld.

Invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag. Hoeveel u ontvangt, hangt af van de mate van invaliditeit. Wij stellen dit vast na advies door onze medisch adviseur (uiterlijk twee jaar na het ongeval). Het maximum verzekerd bedrag wordt op de polis vermeld.

Verzekerde bedragen

De verzekerde bedragen zijn afhankelijk van uw verzekering en het soort motorrijtuig. Op uw polis staat u welke verzekerde bedragen van toepassing zijn.

Wat is niet verzekerd?

Schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto of op motor zitten dan het aantal zitplaatsen. Bij fraude bent u niet verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de auto/motor is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto of op de motor is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg u tijdens het ongeval geen autogordel of geen valhelm (terwijl dit wel verplicht is)? Dan is de uitkering lager.

Vermindering van de verzekerde bedragen

Als zich op het moment van het ongeval meer verzekerden in het motorrijtuig of op de motor bevinden dan in de polis vermelde aantal zitplaatsen, worden de verzekerde bedragen verminderd in verhouding van het verzekerde aantal zitplaatsen tot het werkelijke aantal verzekerden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijg u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie bijvoorbeeld niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.