Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw recreatiewoning in Nederland. Een recreatiewoning is bijvoorbeeld een bungalow, chalet of stacaravan. De recreatiewoning moet uw eigendom zijn, maar mag niet permanent worden bewoond.

Wat is verzekerd?

Schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing is verzekerd. Ook opruimkosten na een brand worden vergoed. U kunt kiezen uit verschillende woningsoorten die verzekerd kunnen worden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is belangrijk bij de bepaling van de hoogte van het schadebedrag.  Afhankelijk van het type woning, vergoeden wij maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de woning.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de reparatiekosten van de woning. De aankoopwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, recreatiewoning. De dagwaarde is de waarde van de woning op het moment dat de schade ontstond.

Vandalisme

Schade door vandalisme wordt vergoed.

Glas

Glas is meeverzekerd bij de recreatie- of 2e woningverzekering.

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan uw spullen in uw recreatiewoning. U spreekt met ons af wat u verzekert en voor welk bedrag. Sommige spullen kunt u niet verzekeren, bv sieraden en kostbaarheden. De waarde van uw spullen is wel afhankelijk van de ouderdom. Worden ze ouder, dan zijn ze meestal minder waard. Hiervoor gebruiken wij een afschrijvingslijst.

Extra informatie

Wij geven geen garantie tegen onderverzekering op de verzekerde inboedel. Dat betekent dat als bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is, wij de onderverzekeringsregel toepassen. Bij onderverzekering betalen wij maar een deel van de schade.

Keuze: verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als je je recreatiewoning particulier verhuurt. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning tijdelijk verhuurt aan vrienden of bekenden (zonder tussenkomst van een verhuurder).

Bijgebouw

We vergoeden schade aan bijgebouwen bij uw recreatiewoning, bijvoorbeeld een tuinhuisje. En heeft u uw inboedel meeverzekerd? Dan is deze inboedel ook in het bijgebouw verzekerd.

Extra informatie

Lees voor een volledig overzicht van de dekking de polisvoorwaarden.

Keuze: Type recreatiewoning

U heeft bij ons de keuze om uw recreatiewoning te verzekeren voor de volgende type woningen: 2e woning/recreatiewoning, bungalow, stacaravan en chalet.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, of een aardbeving. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. De tuin is niet verzekerd. Ook spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is niet verzekerd bij de recreatie- of 2e woningverzekering. Voor de aansprakelijkheidsdekking moet u een Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren sluiten (AVP).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Hoe hoog uw eigen risico is, ligt aan het aantal ingediende schademeldingen in een kalenderjaar. Bij de eerste vergoeding in een kalenderjaar is het eigen risico € 0,-. Bij elke volgende vergoeding is het eigen risico € 250,-. Voor bepaalde zaken kunnen andere eigen risico’s gelden.

Extra informatie

Naast het standaard eigen risico gelden ook specifieke eigen risico's. Voorbeelden daarvan zijn het eigen risico bij tijdelijke verhuur van € 150,- of het eigen risico voor storm van € 250,-. kijk voor een volledig overzicht van alle eigen risico's in de polisvoorwaarden.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Er is geen vergoeding voor schade door water dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of van een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald. Primaire waterkeringen zijn dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen zoals vastgelegd in de Waterwet.

Extra informatie

Primaire waterkeringen beschermen ons tegen overstromingen bij hoogwater vanuit grote rivieren, meren of de zee. Valt een waterkering niet onder de omschrijving in de Waterwet? Dan noemen we het een niet-primaire waterkering. Waterschade als gevolg van het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is wel verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland. Wordt uw recreatiewoning elk seizoen uit elkaar gehaald en ergens opgeslagen? Dan is de woning in de opslag in Nederland gewoon verzekerd.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend