Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

Wat is verzekerd?

De verzekering keert uit als u uw eigen beroep of werk, geheel of voor een deel niet meer kunt uitoefenen. De spelregels van deze verzekering leest u in onze polisvoorwaarden.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van uw verzekerd bedrag.

Extra informatie

Om de hoogte van uw uitkering te bepalen, vermenigvuldigen wij uw arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering voor alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Of alleen voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Of alleen voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ernstige aandoening. Of voor alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid exclusief psychische aandoeningen.

Extra informatie

U bent altijd verzekerd voor arbeidsongeschiktheid door een orgaandonatie.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U heeft een verzekering voor als u door arbeidsongeschiktheid uw eigen beroep of werk, geheel of voor een deel niet meer kunt uitoefenen.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook kiezen voor een uitkeringsdrempel van 50% of 80% arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Hoe hoger uw uitkeringsdrempel, hoe lager uw premie. Maar ook hoe meer arbeidsongeschikt u moet zijn om een uitkering te krijgen.

De Gezonde Aanpak van Aegon

Wij helpen u om bij arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Ook bieden wij u ondersteuning om te voorkomen dat u arbeidsongeschikt wordt. Dat is onze Gezonde Aanpak.

Extra informatie

Laat ons zo snel mogelijk weten als u denkt dat u arbeidsongeschikt wordt. Wij schakelen dan een arbeidsdeskundige in. Samen met u kijkt de arbeidsdeskundige wat er aan de hand is en bespreekt met u mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Raakt u toch arbeidsongeschikt? Dan begeleiden wij u met een persoonlijke casemanager.

Verlengde uitkeringsduur

Is de eindleeftijd van uw AOV lager dan uw AOW-leeftijd? Dan kunt u verlenging van de uitkeringsduur meeverzekeren. Wordt u dan minimaal 5 jaar voor de eindleeftijd van uw AOV arbeidsongeschikt? Dan keren wij zolang u arbeidsongeschikt blijft uit tot de door u gekozen leeftijd.

Verlofdekkingen

Bent u verzekerd voor alle arbeidsongeschiktheidsoorzaken of voor alle arbeidsongeschiktheidszaken exclusief psychische aandoeningen? Dan bent u ook verzekerd voor zwangerschap en bevalling, ouderschapsverlof en zorg- en overlijdensverlof.

Extra informatie

Het kan voorkomen dat u arbeidsongeschikt bent en recht heeft op een verlofuitkering. Uw
uitkering voor arbeidsongeschiktheid wordt dan tijdelijk gestopt. U ontvangt de verlofuitkering zolang u daar recht op heeft. Bent u daarna nog arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u weer uw uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij arbeidsongeschiktheid door uw eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding. Er is geen dekking als u arbeidsongeschikt wordt door het gebruik van bedwelmende/verdovende/opwekkende middelen, alcohol of het niet goed gebruiken van geneesmiddelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt uw verzekeringspremie aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, is de uitkering belast met inkomstenbelasting.

Extra informatie

Wij keren netto uit en dragen voor u af aan de Belastingdienst. Behalve als u volgens de Belastingdienst zelf de inkomstenbelasting moet betalen. Een uitkering uit onze zwangerschapsdekking, ouderschapsverlof of zorg- en overlijdensverlof is niet belast.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Van 14 dagen tot maximaal 104 weken.

Extra informatie

De wachttijd geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt. Hoe langer uw wachttijd, hoe lager uw premie. Tijdens de wachttijd moet u kunnen rondkomen van uw eigen geld.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie of de omvang van uw dekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Indexering

U kunt kiezen om het verzekerd bedrag en/of de uitkering jaarlijks met 2%, 3% of de CBS-loonindex te laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud. Kiest u niet voor die stijging? Dan betaalt u minder premie. Maar uw verzekerd bedrag en eventuele uitkering worden dan wel steeds minder waard.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is één jaar en wordt ieder jaar automatisch met een jaar verlengd totdat u de door u gekozen eindleeftijd bereikt. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking opschorten of uw verzekering stoppen.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is meestal 70 jaar. Voor zware beroepen kan een lagere maximale eindleeftijd gelden. Hoe lager de gekozen eindleeftijd, hoe minder premie u betaalt. Maar ook hoe langer u tot uw AOW moet kunnen rondkomen van uw eigen geld. Het verschil tussen de ingangsdatum en de eindleeftijd van uw verzekering moet minimaal vijf jaar zijn.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn van één jaar kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een e-mail of een brief. Uw verzekering stopt dan op de dag dat wij uw opzegging ontvingen.