Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De inboedelverzekering vergoedt schade aan spullen in uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door o.a. brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

De spullen in uw huis, zoals meubels. Maar ook sieraden en (audio-)apparatuur zijn verzekerd. Voor sieraden en (audio-) apparatuur geldt wel een maximaal verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Inboedel is zonder maximum (garantie tegen onderverzekering) tegen nieuwwaarde verzekerd. Voor sieraden, kostbaarheden, audio- en computerapparatuur gelden vaste bedragen. De waarde van uw spullen is wel afhankelijk van de ouderdom. Worden ze ouder, dan zijn ze meestal minder waard. Wij maken gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zullen wij vergoeden voor zover dit redelijk is. Neem hiervoor eerst contact op met ons of uw adviseur.

Sieraden

Uw sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 3.000,-.

(Audio-) apparatuur

Uw (audio-) apparatuur is verzekerd tot maximaal € 6.000,-.

Spullen buiten huis

Diefstal van en vandalisme aan uw spullen bij uw woonhuis zijn verzekerd. Het gaat hierbij om wasgoed, tuinmeubelen, tuingereedschap en vlaggenmasten. Ook vergoeden we schade aan spullen binnen Nederland door gewelddadige beroving of afpersing.

Speciaal kenmerk Huurdersbelang

Huurt u een woning? Dan zijn de verbeteringen die u heeft aangebracht in uw huurwoning meeverzekerd tot maximaal € 6.000,-.

Extra informatie

Onder het huurdersbelang vallen alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u zelf heeft betaald of tegen betaling heeft overgenomen van de vorige huurder. Denk hierbij aan een parketvloer, keuken of badkamer. Maar dit kan ook schilderwerk of het behang zijn.

Spullen in een ander gebouw of woning

Spullen buiten uw woonhuis zijn ook verzekerd als deze zich ergens anders in Nederland bevinden: in een andere bewoonde woning, in een ander gebouw met aantoonbare braakschade of buiten gebouwen door brand, ontploffing, bliksem, inductie en luchtvaartuigen.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden bijvoorbeeld geen schade die ontstaat door opzet, een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

U leest in onze polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.

Vallen en stoten

We vergoeden geen schade aan uw spullen die veroorzaakt is door vallen of stoten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van uw spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij uw spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Extra informatie

Als uw spullen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, dan krijgt u de dagwaarde van uw spullen vergoed.

Eigen risico

Hoe hoog uw eigen risico is, ligt aan het aantal schademeldingen in een kalenderjaar. Bij de eerste vergoeding in een kalenderjaar is het eigen risico € 100,-. Bij elke volgende vergoeding is het eigen risico € 250,-. Voor bepaalde spullen of gebeurtnissen kunnen andere eigen risico’s gelden.

Extra informatie

Kijk voor een overzicht van de eigen risico's in de polisvoorwaarden en/of op uw polisblad. Heeft u uw eigen risico afgekocht? Let er dan op dat bepaalde vormen van eigen risico niet afkoopbaar zijn.

Diefstal uit een auto

Spullen in uw auto zijn alleen verzekerd als ze zijn opgeborgen in een afgesloten (bagage)ruimte en niet zichtbaar van buitenaf. Ook moeten er sporen van braak aanwezig zijn.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.