Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De inboedelverzekering vergoedt schade aan spullen in uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door o.a. brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

De spullen in uw huis, zoals meubels. Maar ook sieraden en (audio-)apparatuur zijn verzekerd. Voor sieraden en (audio-)apparatuur geldt wel een maximaal verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u goed verzekerd bent voor schade die binnen de dekking valt. Voor sieraden, kostbaarheden en audio-, visuele en computerapparatuur gelden vaste bedragen. De waarde van uw spullen is wel afhankelijk van de ouderdom. Worden ze ouder, dan zijn ze meestal minder waard. Wij maken gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zullen wij vergoeden voor zover deze redelijk zijn. Neem hiervoor eerst contact op met ons of uw adviseur.

Sieraden

Uw sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 6.000,-. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

(Audio-) apparatuur

Uw audio-, visuele en computerapparatuur is verzekerd tot maximaal € 12.000. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

Spullen buiten huis

Uw inboedel is wereldwijd verzekerd. Diefstal van uw inboedel is alleen verzekerd als de diefstal voorafgegaan is door braak, als sprake is van gewelddadige beroving of afpersing, als het gaat om diefstal van tuinmeubelen en wasgoed, of bij diefstal uit een auto terwijl u in de auto aanwezig was.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en (om)stoten is verzekerd.

Extra informatie

Laat u uw mobiele apparatuur zoals uw mobiele telefoon of tablet vallen? Dan geldt een extra eigen risico van € 250,-. Dit eigen risico vervalt als de schade wordt hersteld door onze herstelpartners.
 

Huurdersbelang

Huurt u een hele woning? Dan zijn de verbeteringen die u heeft aangebracht in uw huurwoning meeverzekerd tot maximaal € 6.000,-. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

Extra informatie

Onder het huurdersbelang vallen alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u zelf heeft betaald of tegen betaling heeft overgenomen van de vorige huurder. Denk hierbij aan een parketvloer, keuken of badkamer. Maar dit kan ook schilderwerk of het behang zijn.

Appartementseigenarenbelang

Bent u eigenaar van een appartement? Dan zijn de verbeteringen die u heeft aangebracht in uw woning meeverzekerd tot maximaal € 6.000,-. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

Keuze: kantoorinventaris en kantoorelektronica

Met de dekking kantoorinventaris verzekert u uw spullen die uw bedrijf bezit, die nodig zijn om uw werk te kunnen uitoefenen. Met de dekking kantoorelektronica verzekert u uw apparatuur die u nodig heeft om uw werk te kunnen uitoefenen zoals kopieerapparaten en computerapparatuur. U kiest zelf het verzekerd bedrag. Dit kunt u terugvinden op het polisblad.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden o.a. geen schade:
  • als er sprake is van fraude of opzet;
  • als dit is ontstaan door een aardbeving;
  • als dit geleidelijk ontstaat, bijvoorbeeld door slijtage;
  • door het kwijtraken van spullen.

Extra informatie

Hierboven leest u alleen de belangrijkste uitsluitingen. In de polisvoorwaarden leest u alle spelregels en uitsluitingen. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van uw spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij uw spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Extra informatie

Als uw spullen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, dan krijgt u de dagwaarde van uw spullen vergoed.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 100,-. Dit eigen risico is af te kopen (geen eigen risico) of aan te passen naar € 250,- of € 500,-. Voor bepaalde spullen of gebeurtenissen kunnen andere eigen risico’s gelden.

Extra informatie

Kijk voor een overzicht van de eigen risico's in de polisvoorwaarden en/of op uw polisblad. Heeft u uw eigen risico afgekocht? Het eigen risico voor vallen en (om)stoten van audio-, visuele en computerapparatuur is niet afkoopbaar.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Er is geen vergoeding voor schade door water dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of van een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald. Primaire waterkeringen zijn dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen zoals vastgelegd in de Waterwet.

Extra informatie

Primaire waterkeringen beschermen ons tegen overstromingen bij hoogwater vanuit grote rivieren, meren of de zee. Valt een waterkering niet onder de omschrijving in de Waterwet? Dan noemen we het een niet-primaire waterkering. Waterschade als gevolg van het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is wel verzekerd.

Diefstal uit een auto

Spullen in uw auto zijn alleen verzekerd als ze zijn opgeborgen in een afgesloten (bagage)ruimte en niet zichtbaar van buitenaf. Ook moeten er sporen van braak aanwezig zijn. We vergoeden maximaal € 750,- per gebeurtenis.

Diefstal uit een stacaravan of chalet

Is er iets van uw spullen gestolen die tijdelijk in een stacaravan, chalet, tweede woning of boot aanwezig waren? Dan vergoeden wij maximaal € 750,-. Wel moeten er sporen van braak zijn.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland en buiten uw huis wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. De verzekering eindigt dan per direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.