Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u rechtskundige hulp bij een juridisch conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

U krijgt rechtskundige hulp van ARAG Rechtsbijstand. ARAG is een onafhankelijk en gespecialiseerd bedrijf. Wij garanderen dat ARAG de verplichtingen die horen bij deze verzekering, nakomt.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen bij welke conflicten u juridische hulp wilt. U krijgt alleen hulp voor de rubrieken waarvoor u gekozen heeft.

Extra informatie

Alle exacte spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. Bij onduidelijkheid gelden altijd de polisvoorwaarden.

Keuze: verkeer

U krijgt juridische hulp als u een conflict heeft gekregen in het verkeer. Bijvoorbeeld schade aan uw auto veroorzaakt door iemand anders.

Letsel

U krijgt juridische hulp als u schade wilt verhalen op iemand die bij u letsel heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld na een arbeidsongeval of door een medische fout.

Keuze: wonen

U krijgt juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

U krijgt juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of een uitkeringsinstantie.

Aankopen

U krijgt juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt als consument. Of bijvoorbeeld over een vakantieboeking of diensten van energie- of telecombedrijven.

Keuze: familie en relaties

U krijgt juridische hulp bij conflicten over personen- en erfrecht. Bijvoorbeeld een conflict over een erfenis. Echtscheiding en mediation bij echtscheiding vallen niet onder de dekking van deze module.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

U kunt kiezen voor rechtskundige hulp bij conflicten over belastingzaken en vermogensbeheer.

Keuze: mediation bij echtscheiding

Rechtsbijstand in de vorm van mediation bij echtscheiding. Verzekerd tot maximaal € 3.000,- (inclusief btw)

Extra informatie

Er is alleen dekking voor mediation bij echtscheiding. Overige zaken en conflicten m.b.t. echtscheiding zijn niet verzekerd.

Keuze: statutair directeur

U heeft recht recht op jurididisch hulp bij conflicten als statutair directeur.

Keuze: verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden

U bent alleen verzekerd voor verhaals- en contractsrechtsbijstand (juridische problemen over een overeenkomst met (een) derde(n) om werkzaamheden te verrichten aan uw pand). Ook bent u verzekerd voor juridische problemen over het verhuur van deze panden.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt bijvoorbeeld geen rechtskundige hulp:
  • als u het conflict te laat bij ons meldt;
  • als u met opzet zorgt voor een conflict;
  • bij conflicten die er al waren of die u zag aankomen toen u de verzekering afsloot;
  • bij zakelijke conflicten.

Echtscheiding

U krijgt geen rechtskundige hulp bij een echtscheiding. Wel heeft u de keuze om mediation bij een echtscheiding mee te verzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent meteen verzekerd van hulp bij conflicten die u niet zag aankomen en ontstaan nadat u deze verzekering afsloot. Uitzondering hierop zijn de aanvullende dekkingen met een wachttermijn: Arbeid en inkomen: 3 maanden, Statuair directeur: 12 maanden en bij de module Mediation bij echtscheiding: 36 maanden. 

Maximum kosten en drempel

Er zit geen maximum aan de kosten die ARAG maakt voor uw juridische hulp. Daarnaast hebben wij ook geen drempelbedrag. Het maakt dus niet uit wat de hoogte is van het financiële belang van het conflict.

Keuze rechtshulpverlener

Komt uw conflict voor de rechter? Dan mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. U moet wel eerst met ARAG overleggen voor u iemand inschakelt. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

De voor vergoeding in aanmerkingen komende kosten van een eigen rechtshulpverlener zijn gelimiteerd. Alle exacte spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. Bij onduidelijkheid gelden altijd de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms bent u ook verzekerd voor conflicten binnen de Europese Unie, of in alle landen van de wereld.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u de spelregels en leest u voor welke conflicten u verzekerd bent in welk land of werelddeel. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.