Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt deze in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-vervolguitkering van het UWV. Met de WGA-Aanvullingsverzekering light verzekert u voor uw werknemers een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.

Extra informatie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kan een WGA-vervolguitkering ontvangen van het UWV. De werknemer moet daarvoor tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en minder dan 50% verdienen van wat deze met zijn beperkingen nog zou kunnen verdienen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximum WIA-loon.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle werknemers waarvoor u verplicht premies werknemersverzekeringen moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Re-integratie

We dragen bij in de noodzakelijke kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie. Toch blijft u zelf verantwoordelijk hiervoor. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.
 

Juridische hulp

Deze verzekering is inclusief onze dienstverlening voor advies en rechtsbijstand.

Extra informatie

Deze dienstverlening helpt u als uw werknemer vaak of langere tijd ziek is. Hiermee weet u welke regels er zijn, wat u wel en niet moet betalen en welke rechten u en uw werknemer hebben. Ook verhalen wij de loon- en re-integratiekosten op een wettelijk aansprakelijke derde. Bijvoorbeeld als iemand uw werknemer aanrijdt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Atoomkernreacties en molest

Wij keren niet uit als de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer is veroorzaakt door atoomkernreacties of molest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering vult de WGA-vervolguitkering beperkt aan. Voor een hogere dekking hebben wij onze WGA-Aanvullingsverzekering.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven het maximum WIA-loon valt niet onder de dekking.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.
 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland verplicht premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Extra informatie

Werkt een van uw werknemers langer dan een jaar in het buitenland? Dan geeft u dat schriftelijk aan ons door. We bekijken dan opnieuw de premie en voorwaarden voor deze werknemer.
 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons binnen 26 weken na de eerste ziektedag weten als een werknemer ziek is. Nieuwe werknemers moet u binnen drie maanden na datum indiensttreding bij ons aanmelden. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en doet er samen met uw zieke werknemer alles aan om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Wij accepteren uw werknemers zonder medische vragen te stellen. Daarop geldt één uitzondering. Een werknemer kan kiezen om niet deel te nemen. Daarvoor tekent deze een afstandsverklaring. Als de werknemer later toch wil deelnemen, kijken wij wel naar de gezondheid van deze werknemer.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de lonen van uw werknemers bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren loon. De totale loonsom vermenigvuldigen we met uw premiepercentage. Uw premiepercentage hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en de samenstelling van uw personeelsbestand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar en wordt iedere drie jaar met drie jaar verlengd. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking opschorten of uw verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een e-mail of een brief. Uw verzekering stopt dan één maand nadat wij uw opzegging ontvingen.