Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt deze na 104 weken ziekte geen WIA-uitkering van het UWV als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Met de WIA-35minverzekering verzekert u voor uw werknemers een aanvulling op hun inkomen als zij na 104 weken ziekte meer dan 0% maar minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Extra informatie

Een werknemer die minimaal 104 arbeidsongeschikt is, ontvangt een WIA-uitkering van het UWV. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid vanaf 35%. Bij arbeidsongeschiktheid tot 35% krijgt de werknemer na 104 weken geen uitkering van het UWV.

Wat is verzekerd?

Is uw werknemer volgens de WIA-beschikking van het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt en krijgt hij geen WW-uitkering (meer)? Dan verzekert u een aanvulling op zijn inkomen. Dat doet u voor vijf of tien jaar vanaf het moment dat uw werknemer voor het eerst recht krijgt op een uitkering van ons.

Extra informatie

Verdiende uw werknemer in de afgelopen 12 maanden minstens 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan betalen wij 70% van het verschil tussen zijn verzekerd bedrag en het loon dat hij nog verdient. Verdiende hij in de afgelopen 12 maanden minder dan 50%? Dan betalen wij eenmalig 25% van zijn verzekerd bedrag. De restverdiencapaciteit is zijn verzekerd bedrag keer zijn arbeidsgeschiktheidspercentage.
 

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het loon. Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximum WIA-loon.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle werknemers waarvoor u verplicht werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Re-integratie

We dragen bij in de noodzakelijke kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.
 

Extra informatie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie. Toch blijft u zelf verantwoordelijk hiervoor. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Deze verzekering is inclusief onze dienstverlening voor advies en rechtsbijstand.

Extra informatie

Deze dienstverlening helpt u als uw werknemer vaak of langere tijd ziek is. Hiermee weet u welke regels er zijn, wat u wel en niet moet betalen en welke rechten u en uw werknemer hebben. Ook verhalen wij de loon- en re-integratiekosten op een wettelijk aansprakelijke derde. Bijvoorbeeld als iemand uw werknemer aanrijdt.

Wat is niet verzekerd?

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het loon boven het maximum WIA-loon valt niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland verplicht premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.
 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons binnen 13 weken na de eerste ziektedag weten als een werknemer ziek is. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en doet er samen met uw zieke werknemer alles aan om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Extra informatie

Wij accepteren uw werknemers zonder medische vragen te stellen. Daarop geldt één uitzondering. Een werknemer kan kiezen om niet deel te nemen. Daarvoor tekent deze een afstandsverklaring. Als de werknemer later toch wil deelnemen, kijken wij wel naar de gezondheid van deze werknemer.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.
 

Extra informatie

We berekenen de jaarpremie door de lonen van uw werknemers bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren loon. De totale loonsom vermenigvuldigen we met uw premiepercentage. Uw premiepercentage hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en de samenstelling van uw personeelsbestand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar en wordt iedere drie jaar met drie jaar verlengd. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking opschorten of uw verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een e-mail of een brief. Uw verzekering stopt dan één maand nadat wij uw opzegging ontvingen.