Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, bliksem of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Extra informatie

Onder het woonhuis vallen ook de bijgebouwen, schuurtjes, garages en carports, antennes, zonweringen en rolluiken, zonnepanelen, zwembaden en jacuzzi’s, centrale verwarmingsinstallaties, fundamenten, terreinafscheidingen.

Verzekerd bedrag

U kunt kiezen voor garantie tegen onderverzekering, of u geeft zelf een verzekerd bedrag dan wel een getaxeerde waarde op. Bij garantie tegen onderverzekering vergoeden wij de werkelijke schade. Dat doen we ook als er een lager verzekerd bedrag op uw polis staat. Als u zelf een verzekerd bedrag opgeeft, heeft u geen garantie tegen onderverzekering.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zullen wij vergoeden voor zover dit redelijk is. Neem hiervoor eerst contact op met ons of uw adviseur.

Glas

Wij vergoeden glasbreuk aan de ruiten van uw woning.

Verbouwing, leegstand

Bent u bezig met een aanbouw of verbouwing van uw woonhuis? Dan verzekeren we ook de spullen die blijvend in uw woonhuis worden geplaatst. Bij diefstal moeten er wel sporen van braak zijn. U bent verplicht om ons te vertellen dat uw huis leegstaat. 

Extra informatie

We verzekeren geen schade aan glas tijdens aan- en verbouw en leegstand. U leest in onze polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.

Vandalisme

We vergoeden schade door vandalisme aan uw woning.

Keuze: Speciaal kenmerk saneringskosten

Soms raakt de lucht, grond of water onder en om uw huis verontreinigd door een verzekerde gebeurtenis. Als dit opgeruimd moet worden, dan moet u deze (sanerings)kosten zelf betalen, tenzij u dit aanvullend meeverzekert.

Extra informatie

Saneringskosten zijn kosten die gemaakt moeten worden om een verontreiniging op te ruimen. Onder deze kosten vallen kosten van onderzoek, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen en/of vervangen van de grond, (grond)water en/of oppervlaktewater, en de kosten om de verontreiniging te isoleren. We vergoeden maximaal het bedrag dat op de polis staat.

Speciaal kenmerk bijgebouwen

Bijgebouwen zoals aangebouwde schuurtjes of garages met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 50m2 vallen standaard onder de dekking. Is de gezamenlijke oppervlakte > 50m2 dan moet u dit doorgeven.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden geen schade die ontstaat door bijvoorbeeld opzet, een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

U leest in onze polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.

Tuin

Schade aan uw tuin valt niet onder de opstalverzekering. Deze schade valt bij Aegon onder de inboedelverzekering.

Slecht of achterstallig onderhoud aan uw woning

U bent niet verzekerd voor schade door slecht of achterstallig onderhoud van uw woonhuis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We vergoeden niet altijd schade die ontstaat door water of neerslag. In de polisvoorwaarden leest u wanneer we dat wel en niet doen. Of bel hierover met uw adviseur of met ons.

Eigen risico

Hoe hoog uw eigen risico is, ligt aan het aantal schademeldingen in een kalenderjaar. Bij de eerste vergoeding in een kalenderjaar is het eigen risico € 0,-. Bij elke volgende vergoeding is het eigen risico € 250,-. Voor bepaalde zaken kunnen andere eigen risico’s gelden. Zie voor een volledig overzicht uw polisblad en/of polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.