Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De ongevallenverzekering is een sommenverzekering en zorgt voor een eenmalig uitkering als de verzekerde als gevolg van een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdtt. Een uitkering uit een ongevallenpolis helpt bij het verminderen van schade van een onderneming en/of het slachtoffer. Deze verzekering biedt daar onder voorwaarden een dekking voor.

Wat is verzekerd?

Dekking bij overlijden of blijvende invaliditeit met ruime verzekerde bedragen per persoon.

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat we de uitkering betalen. We betalen dan rente over deze periode.

Overlijden

De erfgenamen van de werknemer krijgen een bedrag bij overlijden door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als het ongeval met opzet is veroorzaakt.

Alcohol en drugs

Gebruik van genees- en genotmiddelen anders dan op medisch voorschrift. Onder invloed zijn als bestuurder.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoord of pogingen daartoe.

Overige uitsluitingen

We keren niet uit bij: Waagstuk, hieronder wordt verstaan het leven of lichaam op roekeloze wijze in gevaar brengen; Vechtpartij; Gevaarlijke sporten/snelheidswedstrijden; Deelname aan het luchtverkeer tenzij het een ongeval als passagier betreft, Atoomkernreactie.

Vervolg uitsluitingen

We keren verder niet uit bij:  Medische behadeling, letsel of overlijden veroorzaakt door een ondergane medische behandeling; Psychische reactie;  Predispositie dit is een ongeval (mede) veroorzaakt door een ziekelijke of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zal geen betaling of andere uitkering worden gegeven als verzekeraar dit niet mag vanwege van toepassing zijnde nationale of internationale sancties

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden. En geef volledige steun en medewerking aan alle bij de schade betrokken medewerkers.

Extra informatie

Neem redelijke maatregelen om u zelf en uw personeel te beschermen tegen een ongeval, verwonding of ziekte.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaling direct en binnen 30 dagen na ontvangst van de nota.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf , het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van deze werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

• De verzekering gaat in per de datum vermeld op het polisblad.

• De verzekering eindigt na 60 dagen bij het niet betalen van de premie en kosten.

• De verzekering eindigt als verzekeringnemer wijzigingen van premie/ of voorwaarden niet accepteert.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijk schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermjin van één maand.

Extra informatie

Vraag dit na bij onze afdeling inkomensverzekeringen of stuur een e-mail. U kunt ons bereiken op tel. 088-35 35 791 of per mail inkomensverzekeringe@aevitae.com.