Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat u hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van uzelf, uw reisgenoten of familieleden die thuis zijn gebleven.

Extra informatie

U kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij uw reisgedrag.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor u en uw gezin. Daarnaast bent u verzekerd voor de aanvullende dekkingen die u hebt gekozen.

Extra informatie

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in uw woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via de zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Keuze: bagage

U bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de variant diie u hebt gekozen: Budget € 1500,-, Comfort € 3500,- en Premium € 5000,-. 

Extra informatie

De waarde van uw spullen vermindert vanaf het moment dat u ze hebt gekocht. Wij houden rekening met die waardevermindering bij het bepalen van de vergoeding. In de afschrijvingslijst op de website (www.bit.ly/afschrijving) kunt u zien wat de afschrijving per jaar is en wat u maximaal vergoed krijgt. Bij diefstal van een smartphone, tablet of laptop krijgt u van ons een refurbished model van dezelfde kwaliteit.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport? Of beoefent u een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als u een ongeval krijgt tijdens de beoefening van die sport. De dekking Medische kosten moet dan ook zijn afgesloten.

Extra informatie

Ook schade aan uw eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Bekijk hier de lijst met bijzondere (winter)sporten: http://bit.ly/bijzsport.

Keuze: pech op reis

Bij een mechanisch gebrek (pech) of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of aanhanger, krijgt u hulp van onze alarmcentrale. Als het nodig is, dan regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van uw defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Deze dekking is geldig voor het eigen of gehuurde voertuig waarmee u de reis vanuit Nederland naar het buitenland maakt. De dekking geldt in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig (groene kaart), maar niet tijdens een vakantie in Nederland.

Keuze: ongevallen

Als u tijdens uw reis een ongeval krijgt, waardoor u blijvend invalide wordt of waardoor u overlijdt, dan hebt u recht op een eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van uw lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie u bent verloren.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

U hebt alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat. Kijk voor meer informatie op de verzekeringskaart doorlopende annuleringsverzekering.

Keuze: Reisduur

De maximale reisduur is 60 dagen aaneengesloten. U kunt kiezen voor een langere reisduur van 180 dagen aaneengesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking op deze verzekering als uw reis te maken heeft met uw beroep of werk.

Extra informatie

Dit geldt ook voor reizen die u maakt als stagiair.

Fraude

Wij keren niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We begrijpen dat u wilt genieten als u op reis bent. Wij verwachten dat u voorzichtig met uw bagage omgaat. Daarnaast gedraagt u zich op een verantwoordelijke manier ten opzichte van uw reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen. Doet u dat niet, dan kan dat betekenen dat wij niet alle kosten vergoeden.

Extra informatie

Kijk op onze website voor tips over hoe u schade of diefstal kunt voorkomen.

Eigen risico

Afhankelijk van de gekozen dekking geldt voor de rubriek Bagage een eigen risico per gebeurtenis. Bij de dekking Budget is het eigen risico € 75,-. Bij Comfort is dat € 50,-. Bij Premium heb je geen eigen risico.

Extra informatie

Eigen risico betekent dat wij de uitkering verminderen met het genoemde bedrag.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze kunt u vinden in de dekkingsoverzichten die in de voorwaarden zijn opgenomen

Extra informatie

Woont u in België of Duitsland en hebt u geen Nederlandse basis zorgverzekering, dan vergoeden wij maximaal € 30.000 aan medische kosten.

Vooraf toestemming over de kosten

Als er iets gebeurt en u hebt hulp nodig? Bel dan altijd eerst met onze alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misscthien niet alle kosten vergoed.

Verzekerde personen

U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen tot hun 27e jaar. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen. Kinderen die voor studie op kamers wonen kunnen ook meeverzekerd worden.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen uit Europa of Wereld. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland bent u verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Extra informatie

Het verzekerd gebied bij de dekking SOS autohulp zijn de landen op de groene kaart van uw autoverzekering. Ook als u hebt gekozen voor Wereld bij de andere dekkingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw woon- of gezinssituatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u de premie per maand betaalt, kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.