Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit of functieverlies vast. Hiervoor kan een medisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Uitgebreide dekking

U kiest alleen tussen de hoogte van de verzekerde bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Meer informatie over de opties vindt u op onze website www.aevitae.com/schadeverzekeringen/wonen/ongevallen/

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt, als het ongeval plaatsvindt tijdens een sport met een verhoogd ongevalsrisico of als het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Voorbeelden van sporten met een verhoogd ongevalsrisico zijn : boksen, worstelen, ijshockey, bergsport, ijszeilen, skispringen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U dient ons zo spoedig mogelijk na het ongeval op de hoogte te brengen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Het is belangrijk dat schade zo snel mogelijk wordt gemeld.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u per maand betaalt, kan dit alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.