Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw medewerkers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerker.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt is, dan heeft hij, na 104 weken, recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen. Verzekerd zijn de WGA-uitkeringen. Wij helpen u bij de verplichtingen die voortvloeien uit het WGA-eigenrisciodragerschap.

Extra informatie

U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Re-integratie

Wij bieden u een re-integratiedienstverlening aan voor individuele verzekerden, alsmede organisatie brede vraagstukken. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met onze Adviseur Verzuim en Preventie. We vergoeden kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Is een derde aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker? Dan moet u dat binnen 30 dagen aan ons melden. Ook moet u de schade verhalen of ons in staat stellen om de uitkeringen te verhalen. Wij ondersteunen u bij bezwaar en beroep.

Adviseur Verzuim en Preventie

Onze adviseur Verzuim en Preventie kan u adviseren, helpen en ondersteunen bij uw verzuimbeheersing. Denk hierbij aan advies- en ondersteuning bij (implementatie) verzuimbeleid, casemanagement, interventies en schadelastbeperking na WIA-toekenning.

Wie is verzekerd

Alle medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen zijn verzekerd. Ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet tijdig aangemeld heeft.

Fraude

Als u fraude pleegt. Dan kunnen wij alle vergoedingen, diensten en betaling van kosten stoppen. 

Eigen schuld

De ziekte is ontstaan of erger geworden door opzet of roekeloosheid.

Ernstige conflicten

De ziekte is ontstaan of erger geworden door ernstige conflicten, zoals een oorlog. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt uw bedrijf 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u uw bedrijf aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.Wij volgen het UWV. Als het UWV de WGA-uitkering als gevolg van een sanctie stopt of verlaagt, dan doen wij dat ook.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Zowel u als wij kunnen de verzekering opzeggen.

Zieke werknemers bij aanvang verzekering

Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

UWV

Wij volgen het UWV. Als het UWV de WGA-uitkering als gevolg van een sanctie stopt of verlaagt, dan doen wij dat ook.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Wij verzekeren ook de WGA-uitkeringen aan uw (ex-)werknemer buiten Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons in de 13e week, maar uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meldt alle mutaties zoals nieuwe medewerkers, uitdiensttredingen en salariswijzigingen binnen 30 dagen bij ons aan. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Als een arbeidsongeschikte medewerker uit dienst gaat, dan meldt u hem direct arbeidsongeschikt. Meldt een medewerker zich binnen 4 weken nadat hij bij u uit dienst is getreden arbeidsongeschikt, dan meldt u dat direct aan ons.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen wij om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

We berekenen de jaarpremie door het 'loon voor de werknemersverzekeringen' van uw medewerkers bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag

Extra informatie

Het verzekerd loon is het loon per werknemer zoals u dat aan de Belastingdienst opgeeft voor de rubriek 'loon voor de werknemersverzekeringen.' Dit loon is gemaximeerd op het WIA-loon. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van één maand. Tussentijds opzeggen kan niet als wij samen een verlenging voor meerdere jaren afspreken.
 

Extra informatie

Vraag dit na bij onze afdeling Inkomensverzekeringen of stuur een e-mail. U kunt ons bereiken op tel. 088-35 35 791 of per mail inkomensverzekeringen@aevitae.com.